Chi cục TCĐLCL tỉnh Bắc Giang tăng cường quản lý nhà nước về đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jan 8, 2021 | 7:20 - Lượt xem: 93

Ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL về việc thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét. Theo Sắc lệnh, đo lường hệ Mét được chính thức công bố áp dụng ở nước ta. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên về đo lường và cũng là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành Đo lường Việt Nam. Từ những đơn vị đo cổ truyền như mủng, đấu, sào, mẫu…. Để ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm là ngày Đo lường Việt Nam. Ngày Đo lường Việt Nam 20/01 hàng năm đã thực sự trở thành ngày truyền thống, đoàn kết, gắn bó thân thiết của tất cả những người làm công tác đo lường trong cả nước và là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích các cán bộ làm công tác đo lường và thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường nước ta ngày càng phát triển, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ảnh. Chi cục TCĐLCL triển khai mô hình kiểm định lưu động

Theo thời gian, nhận thức của doanh nghiệp và người dân về vai trò của đo lường ngày càng được nâng lên, hầu hết các doanh nghiệp đều cơ bản chấp hành những quy định của pháp luật về đo lường, các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường phổ biến như không thực hiện kiểm định phương tiện đo hoặc cố tình điều chỉnh phương tiện đo để thu lợi bất chính đã giảm rõ rệt. Đo lường là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.  Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động tích cực, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường với những kết quả rõ rệt, cụ thể:

Trong giai đoạn 2016-2020 công tác quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương đã được Chi cục TCĐLCL thực hiện với nhiều hoạt động: Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đo lường; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về đo lường đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;…

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đo lường được quan tâm. Trong giai đoạn đã tiến hành rà soát thống kê việc quản lý, sử dụng phương tiện đo 50 đơn vị kinh doanh nước sạch sử dụng đồng hồ đo nước với 78.040 phương tiện đo, thống kê cân đồng hồ lò xo tại các chợ trên địa bàn tỉnh với hơn 8000 cân đồng hồ lò xo các loại; thống kê việc quản lý, sử dụng và kiểm định công tơ điện của các đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh với 40.766 chiếc công tơ điện do hợp tác xã quản lý và sử dụng, thực hiện thống kế 7 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh trong đó có 6 tổ chức được chỉ định kiểm định với tổng số phương tiện đo được kiểm định là 378.224 phương tiện đo các loại.

Công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra về đo lường được triển khai thường xuyên. Thời gian qua Chi cục TCĐLCL đã thực hiện kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh vận tải bằng xe taxi; 64 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; 13 đơn vị sử dụng cân ô tô; 15 doanh nghiệp kinh doanh đồng hồ đo nước lạnh; 04 tổ chức đơn vị kiểm định hiệu chuẩn; 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn; Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ triển khai nội dung mô hình kiểm định lưu động với 443 cân đồng hồ lò xo tại hai huyện Lạng Giang và Lục Nam. Về cơ bản các cơ sở, doanh nghiệp chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tuy nhiên, việc tự kiểm tra định kỳ phương tiện đo của một số cơ sở chưa theo quy định, một số phương tiện đo đã hết hạn kiểm định, …công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất về đo lường đã giúp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận về đo lường, đảm bảo độ chính xác của phép đo, phương tiện đo trong mua bán hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cần triển khai thực hiện một số biện pháp trong thời gian tới, cụ thể như sau;

Thứ nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường để các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về đo lường bằng nhiều hình thức; phố biến các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo, bảo đảm quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Nâng cao vai trò của người tiêu dùng trong việc giám sát việc chấp hành quy định về quản lý phương tiện đo của các tổ chức, cá nhân; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo các hành vi gian lận về phương tiện đo. Tuyên truyền nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong việc theo dõi, sử dụng phương tiện đo.

Thứ hai, tăng cường quản lý nhà nước về đo lường, đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường thông tin, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra về phương tiện đo, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về đo lường.

Thứ ba, thúc đẩy hoạt động quản lý đo lường cấp huyện thông qua việc tăng cường trang bị thiết bị đo lường tại cấp huyện để thực hiện phép đo đối chứng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tiếp tục phối hợp với  các huyện triển khai kiểm định lưu động đối với cân đồng hồ lò xo tại các chợ trên địa bàn tỉnh; chủ động thực hiện kiểm tra về đo lường đối với phương tiện đo sử dụng tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn  các huyện.

Như vậy có thể nói hoạt động đo lường có vài trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bắc Giang sẽ tiếp tục tham mưu các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Nguyễn Thị Hải Vân – Phòng Quản lý Đo lường

Hits: 11