Nghị định số 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường

Post by: admin - Post date: Friday, Oct 19, 2012 | 7:24 - View count: 94

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường về đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; cách xác định thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường; kiểm tra nhà nước về đo lường; kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Xem chi tiết tại đây.

Facebook Comments