Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Post by: admin - Post date: Friday, Apr 14, 2017 | 7:30 - View count: 106

Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết tại đây.

Facebook Comments