Bản tin TBT Tháng 01/2018

Post by: admin - Post date: Thursday, Jan 25, 2018 | 1:30 - View count: 63

TIN CẢNH BÁO

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về sản phẩm dinh dưỡng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/398, G/TBT/N/BHR/510, G/TBT/N/KWT/392, G/TBT/N/OMN/336, G/TBT/N/QAT/509, G/TBT/N/SAU/1031, G/TBT/N/YEM/112 ngày 28/11/2017, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo việc sửa đổi điều 11.4 của Quy chuẩn kỹ thuật về “Các yêu cầu chung dối với sản phẩm dinh dưỡng” ký hiệu UAE.S GSO 2226:2012. Quy chuẩn này áp dụng đối với các sản phẩm đường, tinh bột.

Điều 11.4 của Quy chuẩn kỹ thuật về “Các yêu cầu chung dối với sản phẩm dinh dưỡng” ký hiệu UAE.S GSO 2226:2012 được sửa đổi như sau:

Nội dung hiện tại: “Hàm lượng caffein không được lớn hơn 32 mg / 100 ml hoặc tương đương về trọng lượng trên 100 gram.”

Sửa đổi thành:

+ Hàm lượng caffein không được vượt quá 40mg / miếng hoặc gói sản phẩm.

+ Thêm cảnh báo sức khoẻ trên nhãn: Không lấy nhiều hơn 4 miếng của sản phẩm này mỗi ngày.

Mục đích của việc sửa đổi này nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng là ngày 28/1/2018.

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về ghi nhãn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/399, G/TBT/N/BHR/511, G/TBT/N/KWT/393, G/TBT/N/OMN/337, G/TBT/N/QAT/510, G/TBT/N/SAU/1033, G/TBT/N/YEM/113 ngày 12/12/2017, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về “Hướng dẫn thiết lập dung sai đối với giá trị dinh dưỡng được ghi nhãn” (11 trang bằng tiếng Ả Rập).

Hướng dẫn này liên quan đến việc xác định dung sai cho phép trong việc kê khai các giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm, các dung sai cho phép bổ sung vitamin và khoáng chất và các dung sai cho phép trong việc kê khai bất kỳ tuyên bố dinh dưỡng và sức khoẻ nào trên nhãn thực phẩm.

Mục đích ban hành quy chuẩn kỹ thuật này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng là ngày 12/2/2018.

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về ghi nhãn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/400, G/TBT/N/BHR/512, G/TBT/N/KWT/394, G/TBT/N/OMN/338, G/TBT/N/QAT/511, G/TBT/N/SAU/1034, G/TBT/N/YEM/114 ngày 12/12/2017, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về “Cảnh báo bắt buộc và thông tin tư vấn và các công bố” (9 trang, tiếng Ả Rập)

Quy chuẩn kỹ thuật vùng Vịnh này liên quan đến các Cảnh báo bắt buộc và thông tin tư vấn và các công bố phải được ghi một cách bắt buộc trên nhãn các loại thực phẩm cụ thể hoặc một số thực phẩm có chứa thành phần nhất định.

Mục đích ban hành quy chuẩn kỹ thuật này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng là ngày 12/2/2018.

 

Thông báo của Brazil về sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/764 ngày 11/12/2017, Brazil thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật số 39 ngày 27 tháng 11 năm 2017 (Chỉ thị số 39, ngày 27 tháng 12 năm 2017) (26 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha) áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi.

Quy chuẩn kỹ thuật này đưa ra một Hệ thống giám sát thương mại quốc tế và hoạt động vận tải quốc tế các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi – gọi tắt là VIGIAGRO, kèm theo các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật, hoạt động thanh kiểm tra giám sát hành chính và hoạt động được thực hiện đối với các sản phẩm này do Bộ Nông nghiệp Chăn nuôi và Cung cấp (gọi tắt là MAPA) quản lý.

Mục đích của việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật này nhằm bảo vệ sức khoẻ con người; đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm.

Thời gian dự kiến thông qua: 1 Tháng 12 năm 2017

Ngày dự kiến có hiệu lực: 01 Tháng 4 năm 2018

Thời hạn góp ý: Không áp dụng

Thông báo của Braxin về hoạt chất

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/765 ngày 11/12/2017, Braxin thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết số 439 ngày 4 tháng 12 năm 2017 về hoạt chất P07-PICLORAM của danh mục chuyên khảo về thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia đình và chất bảo quản gỗ, ban hành theo Nghị quyết – RE n ° 165 của ngày 29 tháng 8 năm 2003 trên Công báo của Brazil (DOU – Diário Oficial da União) ngày 2 tháng 9 năm 2003. (3 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

 Bao gồm việc sử dụng phi nông nghiệp dọc theo đường xá và đường cao tốc, đường sắt, sân công nghiệp, đường dây, đường dây điện, đường dây điện thoại, đường ống và đường ống và khu bảo tồn thiên nhiên, đối với hoạt chất P07 – PICLORAM trong mối quan hệ các chuyên khảo về các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu , Các sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ.

Mục đích nhằm bảo vệ sức khoẻ con người.

Thông báo của Braxin về hoạt chất

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/766 ngày 11/12/2017, Braxin thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết số 440 ngày 4 tháng 12 năm 2017 về hoạt chất T28 – TRICLOPYR (3 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Bao gồm việc sử dụng phi nông nghiệp dọc theo đường xá và đường cao tốc, đường sắt, sân công nghiệp, đường dây, đường dây điện, đường dây điện thoại, đường ống và đường ống và khu bảo tồn thiên nhiên, đối với hoạt chất T28 – TRICLOPYR trong mối quan hệ các chuyên khảo về các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu , các sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ.

Mục đích nhằm bảo vệ sức khoẻ con người.

Thông báo của Chi Lê về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/424 ngày 5/12/2017, Chi Lê thông báo ban hành Đề xuất sửa đổi các Điều 13, 14, 66 và 107 của Quy định về Y tế Thực phẩm, Nghị định tối cao 977/96 của Bộ Y tế) (4 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Các sửa đổi đề xuất đối với Quy định về Y tế Thực phẩm nhằm mục đích cải thiện và thiết lập các yêu cầu tối thiểu cho việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm và để đảm bảo các yêu cầu này được đáp ứng dọc theo chuỗi thức ăn. Chiến lược quản lý được thông qua gồm có những thay đổi cơ bản trong các Quy định về Y tế Thực phẩm và giải quyết các khía cạnh hoạt động tối thiểu như là một phần của tiêu chuẩn chung bắt buộc đối với các cơ sở thực phẩm.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khoẻ và an toàn của con người

Thời hạn góp ý cuối cùng là ngày 05/02/2018.

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/67 ngày 7/12/2017, Ấn Độ thông báo ban hành Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Công nhận và Thông báo của Phòng thí nghiệm), năm 2017 (15 trang).

Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Công nhận và Thông báo của Phòng thí nghiệm) quy định chi tiết thủ tục công nhận và thông báo cho các phòng thí nghiệm thực phẩm.

Mục đích ban hành dự thảo này nhằm đảm bảo Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm Thực phẩm của Ấn Độ quy định thủ tục công nhận và thông báo cho các phòng thí nghiệm thực phẩm.

Thời hạn góp ý cuối cùng là ngày 07/02/2018.

Thông báo của Ấn Độ về hàng đóng gói sẵn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/71 ngày 7/12/2017, Ấn Độ thông báo ban hành Quy tắc sửa đổi Luật đo lường pháp quyền (hàng đóng gói sẵn), năm 2017 (14 trang, tiếng Anh và tiếng Hindi). Quy định này áp dụng đối với tất cả các hàng hoá đóng gói sẵn để bán lẻ được quản lý theo sửa đổi nói trên, trừ trường hợp được miễn trừ khỏi Quy tắc.

Nội dung sửa đổi là tăng kích thước của chữ cái và chữ số khi ghi nhãn, để người tiêu dùng có thể dễ dàng đọc cùng một số lượng và kiểm tra trọng lượng tịnh được thực hiện một cách khoa học hơn, .v.v…..

Quy tắc sửa đổi Luật đo lường pháp quyền (hàng đóng gói sẵn), 2011 được sửa đổi để bao gồm một số khai báo bổ sung vì lợi ích của người tiêu dùng và có thể áp dụng cho hàng hoá đóng gói sẵn nội địa và nhập khẩu.

Thời gian dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 1 năm 2018

Ngày dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 1 năm 2018

 Thông báo của Ấn Độ về thép

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/72 ngày 7/12/2017, Ấn Độ thông báo ban hành Lệnh thứ hai năm 2017 về Thép và sản phẩm từ thép (Kiểm soát chất lượng) (6 trang bằng tiếng Anh).

Lệnh này nhằm mục đích đảm bảo sự phù hợp đối với các sản phẩm thép và thép được liệt kê trong Danh mục với Tiêu chuẩn Ấn Độ đã được chỉ định. Lệnh phù hợp với ITC (HS), 2017 Bảng 1 – Chính sách Nhập khẩu (Các lưu ý chung về Chính sách Nhập khẩu) áp dụng cho sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu. Lệnh bắt buộc tất cả các nhà sản xuất sản phẩm thép và thép theo đúng tiến độ đặt hàng, nhằm có được giấy phép hợp lệ từ Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ để sử dụng nhãn hiệu chuẩn trước khi bắt đầu sản xuất thường xuyên các mặt hàng đó. Hơn nữa, không ai sản xuất, tàng trữ, bán, phân phối hoặc nhập khẩu các sản phẩm thép và thép được đưa ra trong lịch trình nói trên, không phù hợp với các tiêu chuẩn quy định và không có tiêu chuẩn của Cục về việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu giấy phép.

Mục đích của việc ban hành Lệnh này nhằm nâng cấp chất lượng sản phẩm thép và thép để đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng trong nước và bảo vệ sức khoẻ và an toàn của con người.

Thời hạn góp ý cuối cùng là ngày 07/02/2018.

Thông báo của Jamaica về mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JAM/71 ngày 24/11/2017, Jamaica thông báo ban hành Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Jamaica cho Mỹ phẩm Phần 2: Nước sử dụng để pha chế mỹ phẩm (18 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với nước dùng để pha chế mỹ phẩm. Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các sản phẩm mỹ phẩm trong đó nước là một nguyên liệu cơ bản. Các thông số kỹ thuật để thiết kế và duy trì hệ thống được sử dụng trong sản xuất nước cũng được áp dụng.

Việc xem xét đã được đưa ra ở mức độ nghiêm trọng, ở đó các đặc tính lý hoá, hóa học và vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm rất phổ biến. Do đó, điều quan trọng là đảm bảo rằng những sản phẩm này an toàn và có chất lượng cao.

Nước đã qua chế biến là nguyên liệu thô cơ bản trong sản xuất mỹ phẩm nên phải xác định và kiểm soát hàm lượng vật lý, hóa học và vi sinh.

Tiêu chuẩn này đã được chuẩn bị như một hướng dẫn cho các nhà sản xuất cung cấp các yêu cầu để đáp ứng bằng nước được sử dụng trong việc chuẩn bị mỹ phẩm. Tiêu phù hợp với Tiêu chuẩn JS 170: Phần 1.

Thông báo của Hàn Quốc về xe đạp

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/740 ngày 24/11/2017, Hàn Quốc thông báo ban hành Bản dự thảo sửa đổi tiêu chí đảm bảo an toàn cho xe đạp (49 trang, tiếng Hàn)

Bản dự thảo sửa đổi tiêu chí đảm bảo an toàn cho xe đạp điện đã được sửa đổi như sau.

– Các yêu cầu về an toàn (tốc độ, trọng lượng tối đa cho xe đạp điện) được sửa đổi.

– Đối với sản phẩm tiêu dùng phải đảm bảo an toàn, nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu phải chứng nhận an toàn bằng cách báo cáo cho cơ quan chứng nhận an toàn kèm theo các giấy chứng nhận thử nghiệm và kiểm tra từ cơ quan kiểm tra được chỉ định theo các mẫu sản phẩm trước khi thông quan để chứng minh xem chúng có phù hợp với tiêu chuẩn an toàn hay không.

Mục đích của việc ban hành quy định này nhằm đảm bảo đáp ứng theo quy định tại Điều 15 của đạo luật về kiểm soát an toàn sản phẩm gia dụng và hàng tiêu dùng.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Thông báo của Saint Lucia về nước đóng chai

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/LCA/52 ngày 28/11/2017, Saint Lucia thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia số SLNS 29: 2017 Nước đóng chai – Đặc điểm kỹ thuật.

Tiêu chuẩn quốc gia này quy định các yêu cầu về độ tinh khiết, việc xử lý, việc chấp nhận về vi khuẩn, đóng gói và ghi nhãn cho tất cả các loại nước được đóng gói sẵn để bán và dùng làm đồ uống hoặc trong thực phẩm.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nước được phân phối bởi hệ thống cấp nước công cộng, đồ uống có ga, nước ngọt hoặc nước đóng chai bán cho các mục đích khác ngoài nước giải khát.

Tiêu chuẩn này nên được sử dụng kết hợp với Tiêu chuẩn SLCP 4 Nước đóng chai – Quy tắc về Thực hành vệ sinh để thu thập, chế biến và tiếp thị.

Tiêu chuẩn quốc gia này là bản sửa đổi của Tiêu chuẩn SLNS 29: 2006 Quy định về nước đóng chai. Phiên bản sửa đổi của tiêu chuẩn này là việc áp dụng thông tin CRS 1: 2010 đối với nước đóng chai.

Tại Saint Lucia, nước từ nguồn suối hoặc các nguồn tự nhiên khác được đóng gói và bán. Có rất nhiều hồ chứa ngầm không bị ô nhiễm và có thể khai thác để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nước tinh khiết tự nhiên hoặc nước có chứa một số khoáng chất nhất định. Nước tinh khiết từ các nguồn khác cũng đang tham gia vào hoạt động thương mại và hiện nay cần thiết để thiết lập các hướng dẫn cho việc sản xuất và quảng cáo các sản phẩm đó.

Nước đóng gói tuân thủ tiêu chuẩn này và được xử lý theoTiêu chuẩn SLCP 4 Quy tắc về Thực hành vệ sinh để thu thập, chế biến và tiếp thị Nước đóng chai có thể hội đủ điều kiện để sử dụng Tiêu chuẩn ghi nhãn Saint Lucia.

Để chuẩn bị cho tiêu chuẩn này, sự trợ giúp được rút ra từ những điều sau:

 1. Hội nghị về Nước đóng chai Quốc tế (IBWA) năm 2015;
 2. Bệnh truyền nhiễm & Sức khoẻ cộng đồng Số 3 tháng 1 năm 2000.

Phụ lục A là thông tin và liệt kê các sửa đổi được thực hiện trong tiêu chuẩn này.

Thông báo của Vương quốc Ả-rập Saudi về thảm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SAU/1032 ngày 05/12/2017, Vương quốc Ả-rập Saudi thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về Thảm dệt dùng trong nhà thờ Hồi giáo.

Tiêu chuẩn này quy định cụ thể các yêu cầu liên quan đến thảm dệt được dùng trong các nhà thờ Hồi giáo.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho những người đi cầu nguyện cũng như môi trường trong sạch trong các thánh đường Hồi giáo.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Slovenia về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SVN/101 ngày 24/11/2017, Slovenia thông báo ban hành Quy định về hàm lượng axit béo tối đa cho phép trong thực phẩm (1 trang, bằng tiếng Slovenian)

Đề xuất của các quy định dựa trên các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ đáng kể chất béo chuyển đổi có thể có những hậu quả tiêu cực đến sức khoẻ của trẻ em và người lớn. Từ các phân tích thực phẩm được thực hiện trên thị trường Slovenia, đã chỉ ra rõ ràng rằng hơn một phần ba các loại thực phẩm được bán tại các cửa hàng, tiệm bánh, món ngon, cửa hàng bánh ngọt và nhà hàng, và là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của Slovenes, đều có chứa axit béo chuyển đổi, lên đến 9%. Sự sẵn có của thực phẩm với hàm lượng cao axit béo chuyển đổi, theo kết quả nghiên cứu tại thị trường Slovenia, đang gia tăng.

Các ước tính sơ bộ về truyền máu có chứa chất béo chuyển đổi ở Slovenia cho thấy dung nạp axít béo chuyển đổi có thể bị vượt quá nhiều lần trong các nhóm thực phẩm trong các nhóm dân số do các dạng dinh dưỡng nhất định hoặc tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến thực phẩm có hàm lượng axit béo chuyển đổi cao. Trong mối quan tâm về sức khoẻ người tiêu dùng, chúng tôi cho rằng cần phải thông qua một quy định ở Slovenia để hạn chế đến mức tối đa cho phép các axit béo chuyển đổi trong thực phẩm đến mức chấp nhận được.

Mục đích của việc ban hành quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Thời gian dự kiến ​​thông qua: 1 Tháng 5 năm 2018

Thời gian dự kiến ​​có hiệu lực: 1 tháng 5 năm 2019

Hạn góp ý cuối cùng: 22 tháng 1 năm 2018

Thông báo của Đài Loan về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/297 ngày 30/11/2017, Đài Loan thông báo ban hành  Quy định công (thực phẩm số 1061301241) do Bộ Y tế và Phúc lợi ban hành “Dự thảo các doanh nghiệp thực phẩm sẽ thiết lập hệ thống truy nguyên nguồn gốc thực phẩm” (9 trang, bằng tiếng Anh, 7 trang, tiếng Trung).

Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm nông nghiệp bao gồm thực vật, tảo gốc ở dạng tươi, đông lạnh, chiên và chế biến bằng các phương pháp khác, các sản phẩm thực phẩm khác và thực phẩm đóng hộp.

Theo Điều 9 của Luật Quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh các doanh nghiệp thực phẩm được chỉ định để thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc để theo dõi nguồn và theo dõi luồng. Từ năm 2014, Bộ Y tế đã chỉ định 22 loại doanh nghiệp thực phẩm để thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc của mình. Dựa vào đánh giá rủi ro và an toàn thực phẩm, dự thảo sửa đổi này sẽ bổ sung. 3 loại khác (gồm các sản phẩm nông nghiệp bao gồm thực vật, tảo gốc, gốc ở dạng tươi, đông lạnh, chiên và chế biến bằng các phương pháp khác, các sản phẩm thực phẩm khác và thực phẩm đóng hộp) của các doanh nghiệp thực phẩm để thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Mục đích của việc ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng, và thực hiện việc ghi nhãn.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Đài Loan về máy đun nước nóng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/298 ngày 30/11/2017, Đài Loan thông báo ban hành  Dự thảo Yêu cầu về Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu và Kiểm tra Máy cấp nước được cung cấp dưới dạng nước uống đóng chai (4 trang, bằng tiếng Anh, 4 trang, tiếng Trung).

Dự thảo Tiêu chuẩn này nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng, Cục Năng lượng dự định thiết lập các yêu cầu hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các máy đun nước được cung cấp dưới dạng nước uống đóng gói để giảm sự mất nhiệt.

Mục đích ban hành dự thảo tiêu chuẩn này nhằm bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường.

Ngày dự kiến có hiệu lực: 1 tháng 12 năm 2019

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Thông báo của Đài Loan về nồi cơm điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/299 ngày 30/11/2017, Đài Loan thông báo ban hành  Dự thảo yêu cầu về Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu và ghi nhãn hiệu quả năng lượng và đánh giá nồi cơm điện (4 trang, bằng tiếng Anh, 4 trang, tiếng Trung).

Dự thảo Tiêu chuẩn này nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng, Cục Năng lượng dự định thiết lập các yêu cầu hiệu suất năng lượng tối thiểu cho nồi cơm điện để giảm sự mất nhiệt.

Để nâng cao hiệu suất năng lượng, Cục Năng lượng dự định thiết lập yêu cầu về hiệu quả năng lượng tối thiểu đối với nồi cơm điện để giảm tổn thất nhiệt.

Mục đích ban hành dự thảo tiêu chuẩn này nhằm bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường.

Ngày dự kiến có hiệu lực: 1 tháng 12 năm 2019

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Thông báo của Đài Loan về sơn chống cháy

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/304 ngày 30/11/2017, Đài Loan thông báo ban hành  Đề xuất sửa đổi việc kiểm tra pháp lý đối với Sơn chống cháy cho các tòa nhà (1 trang, bằng tiếng Anh, 1 trang, bằng tiếng Trung).

Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Kiểm tra Đài Loan (BSMI) dự định áp dụng tiêu chuẩn sửa đổi, CNS 11728: 2016, về sơn chống cháy cho các tòa nhà theo tiêu chuẩn kiểm định. Các yêu cầu mới bao gồm hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), giới hạn kim loại nặng nguy hiểm và ghi nhãn. Các sản phẩm sẽ được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn sửa đổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Mục đích của việc ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khoẻ và an toàn của con người; Bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 1 tháng 7 năm 2018

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Thông báo của Đài Loan về thực phẩm đóng gói sẵn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/305 ngày 30/11/2017, Đài Loan thông báo ban hành  Dự thảo sửa đổi Quy định về ghi nhãn dinh dưỡng đối với các sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (10 trang bằng tiếng Anh; 10 trang bằng tiếng Trung).

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đang đề xuất sửa đổi Quy định về ghi nhãn dinh dưỡng đối với các sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn. Những sửa đổi chính như sau:

 1. Sửa đổi từ ngữ của axit béo;
 2. Sửa đổi mẫu ghi nhãn dinh dưỡng;
 3. Sửa đổi cách ghi nhãn nội dung của calo và các chất dinh dưỡng khác;
 4. Sửa đổi cách ghi nhãn sản phẩm tái hydrat hóa;
 5. Sửa đổi định dạng dữ liệu; và
 6. Bổ sung tính toán lượng calo cho mỗi khẩu phần.

Mục đích của việc ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Thông báo của Đài Loan về thực phẩm đóng gói sẵn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/306 ngày 30/11/2017, Đài Loan thông báo ban hành  Dự thảo sửa đổi Quy định về các sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn được miễn ghi nhãn dinh dưỡng (1 trang bằng tiếng Anh; 1 trang bằng tiếng Trung).

Việc sửa đổi bao gồm việc tăng một số loại thực phẩm đóng gói sẵn mà không có công bố dinh dưỡng được miễn trừ việc ghi nhãn dinh dưỡng. Nếu ghi nhãn dinh dưỡng sẽ được sử dụng trong các loại sản phẩm, cần được xử lý theo các quy định của Điều khoản.

Mục đích của việc ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Thông báo của Hoa Kỳ về quả bưởi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1321 ngày 01/12/2017, Hoa Kỳ thông báo ban hành Quy định về Cam, bưởi, cam quýt, trồng ở Florida và bưởi nhập khẩu; Thay đổi kích cỡ yêu cầu đối với quả bưởi (5 trang, bằng tiếng Anh)

Quy tắc này thực hiện một khuyến nghị từ Uỷ ban Hành chính họ cam quít để nới lỏng các yêu cầu về kích cỡ tối thiểu được quy định cho bưởi theo lệnh tiếp thị cho cam, bưởi, quýt trồng ở Florida. Uỷ ban quản lý đơn hàng theo địa phương và bao gồm các nhà sản xuất và người vận hành hoạt động trong khu vực sản xuất và một công chức. Quy tắc này làm giảm yêu cầu về kích cỡ tối thiểu cho bưởi từ 3 \ 5/16 \ inch với đường kính tới 3 inch. Quy tắc này sẽ tối đa hóa các lô hàng bằng cách cho phép nhiều bưởi được vận chuyển đến thị trường tươi và sẽ giúp giảm tổn thất do ngành bưởi duy trì trong cơn bão tháng 9 năm 2017 ở Florida. Sự thay đổi tương ứng trong quy định nhập khẩu bưởi được yêu cầu theo mục 8e của Đạo luật Hiệp định Tiếp thị Nông nghiệp năm 1937.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn.

Thời gian dự kiến ​​thông qua: 24 Tháng 11 năm 2017

Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 24 Tháng 11 năm 2017

(Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

******

Ngày 15/01/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 1216 điều kiện (tương đương 55%) do Bộ Công Thương quản lý.

Theo đó, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP thuộc 8 lĩnh vực: Xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành cùa Bộ Công Thương tâm nhằm đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, theo thông lệ quốc tế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018.

 

Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

*******

Ngày 30/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và được áp dụng đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó, về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó.

Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics.

Ngoài ra Nghị định cũng quy định về giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Theo đó, giới hạn trách nhiệm là hạn mức tối đa mà thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dịch vụ logistics theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.

Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

*******

Ngày 16/01/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Tại Thông tư quy định Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bổ sung mã số HS đối với một số giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam tại Phụ lục 18 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sau đây gọi tắt là Phụ lục 18 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTTNT) Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

(Nguyễn Thị Thắng)

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Quy định chung đối với dán nhãn hàng nhập khẩu vào Úc

*******

Khi nhập khẩu, bạn có thể cần dán nhãn hàng hoá nhập khẩu theo một cách nhất định. Ngoài các quy định ghi nhãn chung của Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng năm 2010. Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp hai yêu cầu cụ thể đối với hàng nhâp khẩu vào Úc, để doanh nghiệp tham khảo.

Có hai yêu cầu cụ thể đối với hàng nhập khẩu mà bạn nên xem xét:

 1. Mô tả thương mại:

Đạo luật Thương mại (Mô tả Thương mại 1905) quy định rằng một số mặt hàng không thể được nhập khẩu trừ khi chúng được dán nhãn chính xác với mô tả thương mại được yêu cầu (mô tả đúng về hàng hoá bằng tiếng Anh). Để biết liệu hàng hóa bạn đang nhập cần có mô tả thương mại và hướng dẫn xung quanh họ, hãy xem thông tin của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới về nhãn hiệu thương mại đối với hàng nhập khẩu.

Theo quy định của pháp luật Úc, có những mặt hàng nhất định phải gắn nhãn đúng cách, có nội dung mô tả thương mại trung thực thì mới được nhập khẩu vào Úc.

Không phải tất cả các mặt hàng nhập khẩu đều phải gắn nhãn. Những mặt hàng nhập khẩu có gắn nhãn những không đáp ứng yêu cầu quy định về nhãn hàng thì vẫn không được phép nhập khẩu vào Úc.

Đạo luật Thương mại 1905 và Luật Thương mại 2016 quy định (i) loại hàng hoặc nhóm hàng phải có nhãn hàng khi nhập khẩu vào Úc, (ii) nội dung thể hiện trên nhãn hàng, và (iii) vị trí của nhãn hàng.

Nhãn hàng có mô tả trung thực nghĩa là nội dung mô tả, thông báo, chỉ dẫn hay khuyến cáo, trực tiếp hay gián tiếp về việc hàng hóa đã được sản xuất như thế nào, do ai sản xuất, đóng gói hàng hóa đó.

– Nhãn hàng phải viết bằng tiếng Anh rõ chữ, rõ nét

– Nêu rõ tên nước sản xuất

– Đối với một mặt hàng nào đó, nếu nội dung “mô tả trung thực” không được pháp luật quy định thì cũng phải có mô tả chính xác về hàng hóa đó

– Trừ trường hợp hàng hóa đã được đóng gói sẵn, nói chung nhãn hàng phải được gắn chắc vĩnh viễn vào sản phẩm, ở vị trí dễ nhận biết. Nếu không tiện để gắn nhãn thì cũng cần có một nhãn chung cho cả lô hàng.

 1. Nhãn xuất xứ

Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng năm 2010 cấm việc đưa ra các tuyên bố sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về nơi xuất xứ của hàng hoá. Trang gốc của Ủy ban Cạnh tranh và Cạnh tranh Úc (ACCC) qui định cách sử dụng nhãn hiệu nước xuất xứ và các quy định về biểu tượng “Australian Made”.

Thông tin chung về thị trường Malaysia

*******

Những vấn đề cần lưu ý khi kinh doanh tại thị trường Malaysia để các doanh nghiệp tham khảo, cụ thể

1/ Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Sự thuận lợi trong thương mại qua các biên giới của Malaysia vẫn được đánh giá cao trong các so sánh quốc tế. Tuy nhiên, nó không phải là một thị trường hoàn toàn tự do và mở. Các rào cản nhập khẩu của Malaysia nhằm bảo vệ môi trường và các ngành chiến lược cũng như duy trì các tiêu chuẩn văn hoá và tôn giáo.

Các rào cản kỹ thuật như chứng nhận Halal đối với việc nhập khẩu thịt và gia cầm được quy định thông qua việc cấp phép và kiểm soát vệ sinh. Tất cả các sản phẩm từ thịt bò, thịt cừu và gia cầm nhập khẩu phải có nguồn gốc từ các cơ sở đã được các nhà chức trách Malaysia phê duyệt hoặc được chấp nhận tiêu dùng của người Hồi giáo.

Lợn và các sản phẩm thịt lợn có thể được nhập khẩu vào Malaysia chỉ khi Cục Thú y Malaysia (DVS) cấp giấy phép cho phép nhập khẩu. Mỗi lô hàng thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn phải có giấy phép nhập khẩu hợp lệ do Cơ quan Kiểm dịch và Kiểm dịch Malaysia Malaysia (MAQIS) cấp.

Các giấy phép được cấp trên cơ sở từng trường hợp và đôi khi bị từ chối mà không cần giải thích.

Năm 2011, Malaysia đã áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm MS1500: 2009 đưa ra các hướng dẫn chung về sản xuất, chuẩn bị và lưu trữ lương thực, mà nhiều nhà xuất khẩu coi là nghiêm ngặt hơn nhiều so với tiêu chuẩn Halal của Codex Alimentarius. Tiêu chuẩn mới này yêu cầu các lò giết mổ phải duy trì các cơ sở chế biến Halal chuyên dụng và đảm bảo phân phối vận chuyển các sản phẩm Halal và phi Halal. Malaysia cũng yêu cầu các cuộc kiểm toán tất cả các cơ sở tìm cách xuất khẩu thịt và sản phẩm gia cầm sang Malaysia, một vấn đề mà các nước xuất khẩu cần quan tâm.

Vào tháng 1 năm 2012, Cơ quan Tiêu chuẩn Malaysia đã áp dụng Hướng dẫn Tổng quát MS2424: về dược phẩm Halal, một hệ thống chứng nhận tự nguyện. Hướng dẫn cho phép các nhà sản xuất dược phẩm áp dụng cho chứng nhận Halal và thiết lập các yêu cầu cơ bản cho sản xuất và xử lý.

Malaysia không phải là thành viên của Thoả thuận Đấu thầu Chính phủ của WTO, và kết quả là các công ty nước ngoài không có cơ hội giống như một số công ty trong nước để cạnh tranh cho hợp đồng và trong nhiều trường hợp cần có đối tác địa phương trước khi hồ sơ dự thầu của họ được xem xét . Trong đấu thầu trong nước, các ưu đãi được cung cấp cho các nhà cung cấp Bumiputra (Malay) thông qua các nhà cung cấp trong nước khác. Trong hầu hết các trường hợp mua sắm, các công ty nước ngoài phải có đối tác địa phương trước khi hồ sơ của họ được xem xét. Mua sắm thường là thông qua trung gian hơn là tiến hành trực tiếp bởi chính phủ. Việc mua sắm cũng có thể được đàm phán hơn là qua đấu thầu. Các hồ sơ dự thầu quốc tế thường chỉ được mời khi hàng hoá và dịch vụ trong nước không có.

Khu vực dịch vụ chiếm 51,2% nền kinh tế quốc dân và là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế và việc làm ở Malaysia trong những năm gần đây. Từ năm 2009, Malaysia đã tự do hoá 45 tiểu ngành dịch vụ, Malaysia cho phép doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tham gia vào các dịch vụ bệnh viện tư nhân, phòng khám y tế chuyên khoa, các cửa hàng chuyên khoa, dịch vụ thiêu hủy, dịch vụ kế toán và thuế, dịch vụ chuyển phát nhanh, các trường đại học tư thục, dịch vụ nha khoa, trung tâm đào tạo kỹ năng, trường học quốc tế, trường dạy nghề có nhu cầu đặc biệt. Vào tháng 11 năm 2014, Hạ viện của Quốc hội thông qua việc sửa đổi luật về dịch vụ kiến ​​trúc, dịch vụ khảo sát định lượng và dịch vụ kỹ thuật, giảm các hạn chế đối với người nước ngoài làm việc trong các ngành nghề này tại Malaysia. Luật sửa đổi về dịch vụ kiến ​​trúc bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 năm 2015.

Malaysia có một hệ thống cấp phép xuất khẩu. Trong một số lĩnh vực, Malaysia duy trì các chương trình thuế dường như cung cấp trợ cấp cho xuất khẩu. Trong các trường hợp khác, mục tiêu là hạn chế xuất khẩu các mặt hàng cụ thể. Đối với các sản phẩm như hàng dệt may, giấy phép xuất khẩu được sử dụng để đảm bảo tuân thủ các thoả thuận hạn chế về xuất khẩu song phương.

 Đối với các sản phẩm khác, như cao su, gỗ, dầu cọ, và xuất khẩu thiếc, cần phải có giấy phép đặc biệt của các cơ quan chính phủ và thuế đánh vào hàng xuất khẩu này để khuyến khích chế biến trong nước. Malaysia là nước sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai trên thế giới. Malaysia chiếm khoảng 39% sản lượng dầu cọ thế giới và 27% thương mại thế giới về dầu thực vật. Vào tháng 3 năm 2016, Malaysia đã tăng thuế cho xuất khẩu dầu cọ thô lên 5%, chấm dứt chính sách miễn thuế kể từ tháng 5 năm 2015. Việc đưa trở lại thuế xuất khẩu nhằm mục đích ngăn cản việc xuất khẩu dầu cọ thô (CPO) và khuyến khích các nhà máy lọc dầu địa phương. Dầu cọ tinh luyện và các sản phẩm khác được làm từ dầu cọ không phải chịu thuế xuất khẩu.

2/ Thuế nhập khẩu

Thuế của Malaysia thường được áp đặt trên cơ sở giá bán, với mức thuế áp dụng trung bình là 6.1% đối với hàng công nghiệp. Đối với một số hàng hoá nhất định, chẳng hạn như rượu, rượu, thịt gia cầm và thịt lợn, Malaysia tính các khoản thuế cụ thể biểu thị mức thuế suất rất cao. Mức thuế dành cho các dòng thuế nơi có sản lượng địa phương đáng kể thường cao hơn. Nhập khẩu cũng phải chịu thuế hàng hóa và dịch vụ của Malaysia (GST),được áp dụng với tỷ lệ chuẩn 6%.

Thông tin thêm về thủ tục khai báo nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu có thể được tìm thấy tại trang web Hải quan Malaixia.

Malaysia – Chứng từ và các yêu cầu cho nhập khẩu

Các giấy tờ sau đây được yêu cầu bởi hải quan Malaysia để xuất khẩu sản phẩm sang Malaysia:

 • Hóa đơn
 • Danh sách đóng gói
 • Thư gửi hàng
 • Tờ rơi, catalogue hoặc các tài liệu liên quan khác
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu được bảo hiểm
 • Vận đơn / hàng không
 • Thư tín dụng (nếu có)
 • Giấy phép, giấy phép / giấy chứng nhận
 • Bằng chứng về thanh toán
 • Mẫu tờ khai (Mẫu Hải quan số 1) cho biết số, mô tả bao bì / thùng, giá trị, trọng lượng, số lượng và loại hàng hoá và nước xuất xứ.
 • Các mẫu đã hoàn thành thủ tục hải quan phải được nộp cho cơ quan Hải quan tại nơi hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Tất cả các khoản thuế / thuế hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu sẽ phải được thanh toán trước để hàng có thể được giải phóng. Thuế phải nộp bao gồm thuế nhập khẩu và thuế bán hàng.

3/ Yêu cầu ghi nhãn/nhãn hiệu

Tổng quan về các yêu cầu ghi nhãn và gán nhãn hiệu là khác nhau, bao gồm bất kỳ quảng cáo hạn chế hoặc nhãn hiệu thực tếvà nơi nào để có thêm thông tin.

Cơ quan chứng nhận, kiểm tra và kiểm định hàng đầu tại Malaysia là Sirim QAS, một chi nhánh của SIRIM Bhd. SIRIM Berhad, trước đây gọi là Viện nghiên cứu Công nghiệp và Tiêu chuẩn của Malaysia, là công ty thuộc chính phủ cung cấp cơ sở hạ tầng thể chế và kỹ thuật cho Chính phủ. Nó cũng cung cấp các tiêu chuẩn cho các chứng nhận khác nhau.

4/ Yêu cầu chứng nhận sản phẩm

 Các quy định về việc sử dụng Nhãn hiệu quốc tế của SIRIM QAS

Để xác minh nhãn SIRIM, vui lòng liên hệ với:

Điện thoại: (+60) 3 5544 6805/6840

Fax: (+60) 3 5544 5655

Email: fauziaha@sirim.my /sroslina@sirim.my

5/ Hàng nhập khẩu bị cấm và hạn chế

Bao gồm danh sách hàng hoá bị cấm xuất khẩu sang các nước hoặc bị hạn chế.

Các hạn chế nhập khẩu về định lượng (số lượng) ít khi được áp đặt, ngoại trừ một số sản phẩm hạn chế để bảo vệ các ngành công nghiệp địa phương hoặc vì lý do an ninh. Mười bảy phần trăm (17%) dòng thuế của Malaysia (chủ yếu là trong lĩnh vực thiết bị xây dựng, nông nghiệp, khoáng sản và xe cơ giới) cũng phải được cấp giấy phép nhập khẩu không tự động được thiết kế để bảo vệ các ngành công nghiệp nhạy cảm nhập khẩu hoặc chiến lược.

Để có danh sách các mặt hàng bị cấm và hạn chế, vui lòng xem trang web của Cục Hải quan Hoàng gia Malaysia: Cục Hải quan Hoàng gia Malaysia.

6/ Quy định Hải quan

Bao gồm các quy định hải quan và thông tin liên lạc cho cơ quan hải quan của nước này.

Malaysia áp dụng Hệ thống Thuế quan Hài hoà (HTS) để phân loại hàng hoá. Tất cả hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vào nước phải được phân loại theo số thuế quan của Malaysia. Bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu phải được chuyển đến các trạm hải quan cụ thể mà hàng hóa đó phải nhập khẩu. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem trang web Hải quan Malaysia Hoàng gia Royal Malaysia Custom.

Để biết thêm các quy định về hải quan, vui lòng tham khảo phần Quy trình và Hướng dẫn của Phòng Hải quan của Hoàng gia Malaysian tại đây

Mọi thắc mắc / thông tin, vui lòng liên hệ với Phòng Hải quan Hoàng gia Malai: http://www.customs.gov.my/en/cu/pages/cu_ccc.aspx

7/ Các tiêu chuẩn thương mại

Mô tả các tiêu chuẩn của quốc gia về cảnh quan, xác định các tiêu chuẩn quốc gia và các tổ chức công nhận, và danh sách các tổ chức thử nghiệm quốc gia chính và các cơ quan đánh giá sự phù hợp.

7.1. Tổng quan

Tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của xã hội Malaysia, và hệ thống tiêu chuẩn quốc gia sử dụng một quy trình đồng thuận để phát triển các tiêu chuẩn mới, cho phép các nhà sản xuất, thương nhân, người tiêu dùng, chính phủ và những người khác cung cấp đầu vào và xem xét đưa vào quá trình phát triển. Malaysia tuân thủ “Mã Tiêu chuẩn” của WTO về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại. SIRIM Berhad, trước đây gọi là Viện Nghiên cứu Công nghiệp và Tiêu chuẩn của Malaysia, là công ty của chính phủ cung cấp cơ sở hạ tầng thể chế và kỹ thuật cho Chính phủ.

7.2. Đánh giá sự đồng nhất

Có một vài tổ chức thử nghiệm quốc gia quan trọng hoạt động theo SIRIM và xác định cấu trúc và mục tiêu của tiêu chuẩn quốc gia cũng như đảm bảo chức năng và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Để có danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp, hãy truy cập trang web của Phòng Tiêu chuẩn Malaysia và nhấp chuột vào “Công nhận” và sau đó vào “Danh bạ các CB được công nhận” cũng như “Thư mục các Phòng thí nghiệm được công nhận”.

7.3. Chứng nhận sản phẩm

Malaysia là một bên của Thoả thuận công nhận lẫn nhau (MRA) thuộc Khu vực Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC). Đây là một thỏa thuận đa phương giữa Hoa Kỳ và nền kinh tế của hai mươi quốc gia, phần lớn nằm ở Đông Nam Á. Mục đích của MRA trong APEC là tạo thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy việc tiếp cận thị trường, giảm thiểu hoặc giảm thiểu các rào cản thương mại phi thuế quan, và đạt được một thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Quy trình đánh giá đồng nhất. Tất cả các nền kinh tế trong Thoả thuận APEC, bao gồm cả Malaysia, đều đã ở giai đoạn đầu (Phần I), bao gồm việc công nhận lẫn nhau các báo cáo thử nghiệm. Nhiều nền kinh tế, bao gồm cả Malaysia, đã sẵn sàng cho giai đoạn thứ hai (Phần II), là sự chấp nhận các báo cáo thử nghiệm sản phẩm / thử nghiệm từ người khác. Chỉ có bốn nền kinh tế APEC đã sẵn sàng cho Phần III, việc chấp nhận chứng nhận lẫn nhau và Malaysia không phải là một trong những nền kinh tế này.

7.4. Công nhận

Phòng Tiêu chuẩn Malaysia (DSM) được thành lập sau khi thành lập SIRIM để đảm nhận các vai trò theo luật định trong tiêu chuẩn quốc gia được thực hiện trước đây bởi Viện Tiêu chuẩn. Nó hoạt động như cơ quan kiểm định quốc gia duy nhất trong nước. DSM cung cấp các dịch vụ kiểm định cho các tổ chức chứng nhận, các cơ quan kiểm tra và các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. DSM chịu trách nhiệm xử lý các đơn đăng ký công nhận và trình lên Tổng giám đốc, trong trường hợp thành công, cấp giấy chứng nhận kiểm định. Cơ cấu phí DSM cho việc công nhận là: (a) lệ phí đăng ký RM5,000; (b) phí hàng năm RM5,000; (c) Phí thẩm định RM1000 cho mỗi người. Chứng chỉ công nhận có giá trị trong ba năm. Xem Đánh giá Sự phù hợp ở trên.

7.5. Công bố hợp quy

Malaysia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo Hiệp định về rào cản kỹ thuật trong thương mại của WTO (Hiệp định TBT), các thành viên phải báo cáo tất cả các quy định kỹ thuật đề xuất có thể ảnh hưởng đến thương mại với các nước thành viên WTO.

Ngoài ra, cơ quan lập pháp của Malaysia đưa ra một công báo chính thức (hoặc công bố các thông báo) có tiêu đề Công báo của Chính phủ. Các quy định kỹ thuật được đề xuất và quy định cuối cùng được xuất bản, nhưng việc truy cập thông tin của chính phủ qua Internet đòi hỏi phải đăng ký. Các công ty có thể xem xét và bình luận về các tiêu chuẩn đề xuất và các quy định kỹ thuật thông qua SIRIM Berhad, bằng cách nhấp vào “Quảng cáo Doanh nghiệp” và sau đó là “Nhận xét Công khai.” Một danh sách các tiêu chuẩn hiện có có thể được tìm thấy trên cùng một trang web, “Và sau đó” MS Catalog Online “.

Thông tin liên hệ

Phòng tiêu chuẩn Malaysia

Ridzwan Kasim, Giám đốc cao cấp, Phòng Tiêu chuẩn

SIRIM Berhad

web@sirim.my

Điện thoại: 603-5544 6000

SIRIM QAS International

qas_marketing@sirim.my

Điện thoại: 603-5544 6400

8/ Các yêu cầu về giấy phép đối với dịch vụ chuyên nghiệp

Ngành dịch vụ đã là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm của Malaysia trong những năm gần đây. Kể từ năm 2009, Malaysia đã tự do hóa 45 tiểu ngành dịch vụ. Malaysia cho phép doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tham gia vào các dịch vụ bệnh viện tư nhân, các phòng khám chuyên khoa y tế, các cửa hàng chuyên khoa và dịch vụ, các dịch vụ hỏa táng, dịch vụ kế toán và thuế, dịch vụ chuyển phát nhanh, các trường đại học tư nhân, các trường dạy nghề, dịch vụ nha khoa, trường dạy nghề có nhu cầu đặc biệt và dịch vụ khảo sát số lượng.

8.1. Dịch vụ Kiến trúc và Kỹ thuật

Vào tháng 11 năm 2014, Hạ viện Quốc hội thông qua việc sửa đổi luật về dịch vụ kiến ​​trúc, dịch vụ khảo sát số lượng và dịch vụ kỹ thuật, giảm các hạn chế đối với người nước ngoài làm việc trong các ngành nghề này tại Malaysia. Luật sửa đổi về dịch vụ kiến ​​trúc bắt đầu có hiệu lực vào tháng 6 năm 2015. Theo hệ thống đăng ký của kiến ​​trúc sư và kỹ sư Malaysia, các kiến ​​trúc sư và kỹ sư nước ngoài chỉ có thể đăng ký tạm thời. Các công ty kiến ​​trúc nước ngoài chỉ được hưởng các dự án đặc biệt theo thỏa thuận giữa Malaysia và chính phủ nước ngoài đã quan tâm. Không giống như các kỹ sư, các công ty kiến ​​trúc Malaysia không thể có các công ty kiến ​​trúc nước ngoài làm đối tác đăng ký. Các công ty kiến ​​trúc nước ngoài chỉ có thể hoạt động với tư cách là công ty con của các công ty Malaysia. Các công ty kỹ thuật nước ngoài phải thiết lập các liên doanh với các công ty Malaysia và nhận được “giấy phép tạm thời” chỉ được cấp trên cơ sở từng dự án và phải được kiểm tra nhu cầu kinh tế và các tiêu chuẩn khác do ban cấp phép áp đặt.

8.2. Dịch vụ pháp lý

Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nước ngoài nói chung không được phép thực hành ở Malaysia. Các công ty luật nước ngoài không được hoạt động tại Malaysia ngoại trừ là đối tác thiểu số của các công ty luật địa phương, và cổ phần của họ trong bất kỳ công ty hợp danh nào được giới hạn ở mức 30 phần trăm. Luật sư nước ngoài không được thực hành luật pháp Malaysia hoặc hoạt động như tư vấn pháp luật nước ngoài. Họ không thể liên kết với các công ty địa phương hoặc sử dụng tên công ty quốc tế của họ.

8.3. Dịch vụ kế toán

Các công ty kế toán nước ngoài chỉ có thể cung cấp dịch vụ kế toán hoặc thuế ở Malaysia thông qua quan hệ đối tác đăng ký tại địa phương với kế toán viên hoặc công ty Malaysia, và tổng số lợi nhuận nước ngoài không vượt quá 30 phần trăm. Các dịch vụ kiểm toán và thuế phải được chứng nhận bởi một kiểm toán viên có giấy phép ở Malaysia. Cần phải cư trú để đăng ký.

9/ Bảo hiểm

BNM quy định các đơn vị kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, điều chỉnh và tư vấn tài chính. Các công ty bảo hiểm được cấp phép bởi Bộ Tài chính và phải được phê duyệt và đăng ký với BNM.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: hạn chế 70% về sở hữu vốn nước ngoài.

10/ Chứng khoán

Giới hạn cổ phần của người nước ngoài trong các công ty chứng khoán hiện tại là 70 phần trăm. Các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được phép cho các công ty quản lý quỹ hàng đầu đủ điều kiện trong phân khúc quản lý quỹ đầu tư. Trong quản lý quỹ bán lẻ, giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài là 70 phần trăm.

Các công ty Malaysia đang tìm kiếm việc niêm yết tại Bursa Malaysia được yêu cầu phải có ít nhất 30% cổ phần của công ty bumiputra. Hướng dẫn này không áp dụng cho các công ty nước ngoài muốn xin niêm yết tại Bursa Malaysia.

11/ Quảng cáo

Quy tắc nội dung địa phương áp dụng cho tất cả các kênh quảng cáo phát sóng: có thể là truyền hình miễn phí, truyền hình thuê bao, đài phát thanh và vệ tinh. Điều này không áp dụng cho các nhà cung cấp nội dung ấn phẩm, các nhà cung cấp nội dung trực tuyến và điện thoại di động. Đoạn phim nước ngoài được giới hạn ở mức 20 phần trăm cho mỗi quảng cáo, và chỉ có các diễn viên Malaysia có thể được sử dụng.

Nói chung, quảng cáo truyền thanh không nên gây ra sự vi phạm nghiêm trọng hoặc lan rộng, đặc biệt là liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật thể chất hoặc tinh thần. Không khuyến khích thực tiễn không an toàn chấp nhận và kích động bạo lực hoặc hành vi chống lại xã hội. Quảng cáo không được miêu tả và / hoặc đề cập đến bất kỳ người đang sống trong nước hoặc nước ngoài trừ khi có sự cho phép trước.

Những điều sau đây được coi là không chấp nhận được theo Quy tắc Thực hành Quảng cáo Malaysia và Bộ luật Truyền thông và Mã Đa phương Malaysia:

 • Xì gà, thuốc lá và phụ kiện
 • Không được phép quảng cáo đồ uống có cồn. Nhà tài trợ tài trợ rượu cho các sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại Malaysia chỉ có thể quảng cáo và sử dụng logo của sự kiện nói trên chứ không phải của nhà tài trợ.
 • Huyền bí, bói toán
 • Các đại lý môi giới kết hôn và câu lạc bộ bạn hữu
 • Cơ quan tuyển dụng không có giấy phép
 • Cờ bạc, cá cược
 • Quần áo có thông điệp không phù hợp
 • Cảnh khiêu dâm bao gồm hôn giữa người lớn, nội dung khiêu dâm
 • Heo, sản phẩm thịt lợn và các dẫn xuất của nó
 • Các Crackers
 • Bất kỳ hình thức đầu cơ tài chính nhằm thúc đẩy hoặc thu hút sự quan tâm của bất kỳ cổ phiếu và cổ phần
 • Thông báo tử vong, thông báo tang lễ, tang lễ, di tích tang lễ
 • Cảnh câu lạc bộ đêm
 • Sản phẩm giảm béo
 • Các sản phẩm bảo vệ vệ sinh và miếng đệm (không kiểm soát được) cho người lớn phải được hạn chế.

Tất cả các quảng cáo cho các sản phẩm thực phẩm và đồ uống (F & B) phải tuân thủ Đạo luật Thực phẩm năm 1983 và Quy định về Thực phẩm 1985. Tất cả các sản phẩm của F & B đòi hỏi chất lượng điều trị hoặc phòng ngừa phải được sàng lọc trước. Các sản phẩm của F & B cải thiện, phục hồi và duy trì sức khoẻ thể chất và người tiêu dùng không bị kiểm tra. Quảng cáo thức ăn nhanh và ăn nhẹ trong chương trình dành cho trẻ em là không được phép.

Quảng cáo cho các loại thuốc, dược phẩm, dụng cụ, kỹ năng và dịch vụ liên quan đến chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh tật hoặc điều kiện thuộc thẩm quyền của Ban quảng cáo thuốc, Bộ Y tế Malaysia. Ban quảng cáo Thuốc trừ sâu, Bộ Nông nghiệp giám sát quảng cáo thuốc trừ sâu.

12/ Phát thanh và truyền hình

Chính phủ Malaixia duy trì ngưỡng nội dung tối thiểu cho các chương trình phát thanh và truyền hình. Các đài truyền hình địa phương bắt buộc phải có 80% nội dung bumiputra địa phương. Ngưỡng nội dung của chương trình phát thanh địa phương là 60 phần trăm.

13/ Các rào cản khác

Nhiều công ty đã được chỉ thị rằng họ sẽ được hoan nghênh cải thiện tính minh bạch trong việc ra quyết định của Chính phủ Malaysia và các thủ tục, và các giới hạn về các biện pháp chống cạnh tranh. Một tỷ lệ đáng kể các dự án của chính phủ và mua sắm được trao không có đấu thầu minh bạch, cạnh tranh. Chính phủ Malaixia tuyên bố cam kết chống tham nhũng và duy trì Cơ quan chống tham nhũng, một phần của Văn phòng Thủ tướng, để thúc đẩy mục tiêu đó. Cơ quan có quyền độc lập để tiến hành điều tra và có thể truy tố các vụ án với sự chấp thuận của Tổng chưởng lý.

(Lê Thành Kông)

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Hỏi: Vi phạm đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất hoặc nhập khẩu bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điều 15, Nghị định 119/2017/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hành vi vi phạm đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất hoặc nhập khẩu bị xử lý như sau:

 1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong sản xuất hoặc nhập khẩu đối với hàng đóng gói sẵn:
 2. a) Không ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa hoặc ghi không đúng quy định; không ghi, khắc đơn vị đo theo đơn vị đo pháp định;
 3. b) Lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa không phù hợp với tài liệu đi kèm, hoặc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu công bố, hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan có thẩm quyền quy định;
 4. c) Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa đóng gói sẵn nhóm 2 hoặc giấy chứng nhận đã hết hiệu lực;
 5. d) Thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa không đúng theo quy định.
 6. Mức phạt tiền đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu hàng đóng gói sẵn mà lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất hợp pháp được quy định như sau:
 7. a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được đến 10.000.000 đồng;
 8. b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
 9. c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000,000 đồng;
 10. d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

 1. e) Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;
 2. g) Phạt tiền từ 03 lần đến 04 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
 3. h) Phạt tiền từ 04 lần đến 05 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trên 500.000.000 đồng.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này.

Hỏi: Vi phạm về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong buôn bán bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điều 16, Nghị định 119/2017/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hành vi vi phạm về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong buôn bán bị xử lý như sau:

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Buôn bán hàng đóng gói sẵn không ghi lượng trên nhãn hàng hóa hoặc ghi không đúng quy định; ghi, khắc đơn vị đo không đúng đơn vị đo lường pháp định;
 3. b) Buôn bán hàng đóng gói sẵn có lượng ghi trên nhãn hàng hóa không phù hợp với tài liệu đi kèm hoặc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định;
 4. c) Buôn bán hàng đóng gói sẵn nhóm 2 không thể hiện dấu định lượng trên hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa theo quy định.
 5. Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng đóng gói sẵn mà lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất hợp pháp được quy định như sau:
 6. a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được đến 10.000.000 đồng;
 7. b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
 8. c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
 9. d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

 1. e) Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;
 2. g) Phạt tiền từ 03 lần đến 04 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
 3. h) Phạt tiền từ 04 lần đến 05 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trên 500.000.000 đồng.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này.

Hỏi: Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điều 17, Nghị định 119/2017/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hành vi vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng bị xử lý như sau:

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất hoặc nhập khẩu.
 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 3. a) Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng;
 4. b) Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 5. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.
 6. Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa đã công bố tiêu chuẩn áp dụng, nhưng tiêu chuẩn công bố áp dụng có nội dung trái với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 8. a) Không thực hiện đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đã công bố áp dụng;
 9. b) Không xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật;
 10. c) Không áp dụng tiêu chuẩn về hệ thống quản lý nhưng công bố áp dụng.
 11. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 12. a) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này;
 13. b) Buộc sửa đổi tiêu chuẩn công bố áp dụng và thực hiện lại việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
 14. c) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc buộc áp dụng đúng tiêu chuẩn đã công bố đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Hỏi: Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điều 30, Nghị định 119/2017/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa bị xử lý như sau:

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng:
 2. a) Hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa;
 3. b) Hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ và số, ngôn ngữ sử dụng, định lượng và đơn vị đo theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
 4. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng được quy định như sau:
 5. a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
 6. b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;
 7. c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
 8. d) Phạt tiền từ 7.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;

 1. e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
 2. g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng.
 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đối với vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

 (Nguyễn Thị Thắng)

Facebook Comments