Công tác quản lý đo lường đóng góp vào sự phát triển ngành khoa học và công nghệ

Post by: admin - Post date: Monday, Jan 15, 2018 | 2:43 - View count: 75

Hoạt động đo lường đóng vai  trò quan trọng và không thể thiếu được trong đời sống kinh tế, xã hội. Đo lường chính xác giúp giảm khiếu nại tố cáo, đảm bảo công bằng xã hội.

Hoạt động đo lường là việc thiết lập, sử dụng đơn vị đo, chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về đo lường; thông tin, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo lường.

 

  1. Một số kết quả hoạt động quản lý đo l­ường địa phương

Xác định hoạt động quản lý đo lường là một  bộ phận quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói riêng vào hoạt động khoa học công nghệ nói chung. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Công tác quản lý đo lường ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và tiềm năng đóng góp cho sự phát triển ngành Khoa học và Công nghệ.

1.1 Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xác định vai trò của công tác kiểm tra không chỉ chỉ ra những sai phạm của doanh nghiệp mà công tác kiểm tra còn thực hiện vai trò hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường. Công tác kiểm tra thường xuyên giúp doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời những hoạt động không phù hợp với quy định của Nhà nước. Từ đó, góp phần lành mạnh môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm 2017, trong số các cuộc kiểm tra được thực hiện về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công tác kiểm tra về đo lường chiếm 50%. Cụ thể là đã tổ chức 3 đợt kiểm tra với tổng số doanh nghiệp kiểm tra là 37 doanh nghiệp được kiểm tra trong lĩnh vực quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (19 doanh nghiệp sử dụng cột đo xăng dầu, 18 doanh nghiệp sử dụng cân ô tô). Kết quả là các doanh nghiệp cơ  bản đều có phương tiện đo được kiểm định định kỳ, phương tiện đo được phê duyệt mẫu theo quy định, Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra, bảo quản và ghi nhãn phương tiện đo chưa được quan tâm đúng mức; các phương tiện đo chưa có hồ sơ lưu về phê duyệt mẫu (cột đo xăng dầu); chưa có tài liệu kỹ thuật về quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản (cân ô tô);… mặc dù đây là những tài sản có giá trị lớn với doanh nghiệp (phương tiện đo nhỏ thì có giá vài chục triệu đồng, lớn đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng).

Năm 2017, trên cơ sở các công văn đề nghị sửa chữa phương tiện đo theo quy định của văn bản pháp luật cấp trên, phòng quản lý đo lường đã hướng dẫn 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu quy định. Đây là một nét mới trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Việc kiểm soát và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình sửa chữa cột đo xăng dầu giúp doanh nghiệp không “mất tiền oan” khi không lựa chọn đúng đơn vị sửa chữa được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp phép hoạt động. Từ đó, hạn chế những tác động làm thay đổi cấu trúc, có thế gây sai số về đo lường của cột đo xăng dầu.

1.2 Hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ

Sau khi có Luật Đo lường, Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và thi hành Luật Đo lường, Nhà nước ta đã xây dựng và hình thành tương đối đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lư­ờng bao gồm Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Thông tư 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, Thông tư 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về phương tiện đo nhóm 2, Thông tư 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. Ngoài ra, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và làm rõ hơn một số nội dung của các thông tư ban hành.

Song hành với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng đư­ợc một hệ thống văn bản kỹ thuật đo l­ường Việt Nam (ĐLVN) khá đầy đủ để thực thi các công việc cụ thể nh­ư thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn phư­ơng tiện đo và chuẩn đo l­ường nhằm từng bư­ớc đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo công bằng xã hội liên quan đến đo lường.

1.3 Những hỗ trợ từ phía đơn vị sự nghiệp

Hệ thống chuẩn đo lường của từng lĩnh vực đo cũng đã được xác lập gồm chuẩn quốc gia và các chuẩn có độ chính xác thấp hơn (chuẩn chính,; chuẩn công tác). Đến nay nước ta đã có 10 chuẩn quốc gia, gần 5.000 chuẩn chuẩn chính, chuẩn công tác đã được trang bị sử dụng tại hệ thống các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tại các tổ chức kiểm định phương tiện đo. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục đã được trang bị và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định 18 loại phương tiện đo các loại và hiệu chuẩn 02 chuẩn đo lường. Năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật đã thực hiện kiểm định 15.000 phương tiện đo các loại.  Do vậy tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương.

1.4 Về quản lý phép đo trong th­ương mại bán lẻ và hàng đóng gói sẵn theo định lượng

Quản lý phép đo trong thương mại bán lẻ là lĩnh vực đo l­ường hợp pháp gắn liền với quyền lợi của đông đảo ngư­ời dân. Năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quản lý về phép đo trong thương mại bán lẻ trong đó quy định dung sai cho phép đối với từng loại cân. Trên cơ sở các quy định liên quan đến quản lý đo l­ường đối với hàng đóng gói sẵn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ ngư­ời tiêu dùng, đảm bảo công bằng, khách quan trong mua bán thúc đẩy văn minh thương mại.

  1. Một số thuận lợi, khó khăn

2.1 Thuận lợi

– Hệ thống cơ sở pháp lý, kỹ thuật, tổ chức và thực hiện trong hoạt động đo lường đ­ược xây dựng, củng cố trong suốt  thời gian qua.

Nhận thức  về  hoạt động đo lường và trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật về đo lường của các doanh nghiệp đã được nâng cao.

2.2 Thách thức

Một số văn bản pháp luật về đo lường khi triển khai vẫn còn vướng mắc. Cụ thể là Thông tư 21/2014/TT-BKHCN đã được ban hành và có hiệu lực 3 năm nhưng hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn vẫn  chưa triển khai được do  Bộ Khoa học và Công nghệ chưa ban hành danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

 

  1. Những việc cần làm trong thời gian tới

Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế thế giới, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 tiếp tục diễn ra cực kỳ mạnh mẽ, hoạt động đo l­ường đứng trước những nhiệm vụ rất nặng nề cùng với những thách thức và cơ hội để phát triển. Để đáp ứng nhu cầu xu thế hội nhập nêu trên, ngành tiêu chuẩn đo l­ường chất lượng nói chung và hoạt động đo l­ường nói riêng cần phải không ngừng cải tiến và đổi mới.

Tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đo lường phục vụ công tác quản lý,  tập trung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ và chức năng quản lý nhà nước về đo lư­ờng ở địa phư­ơng;

Tăng cư­ờng đào tạo và nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý đo lường hiện đại và chuyên nghiệp.

Nhận thức những thuận lợi, thách thức của hoạt động đo lường trong thời kỳ hội nhập, với tinh thần chủ động, tích cực, trong thời gian tới, hoạt động đo lường của Bắc Giang sẽ có b­ước phát triển tích cực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và ngư­ời dân, góp phần vào sự phát triển của ngành khoa học và công nghệ./.

Mạc Thị Kim Thoa – TP. Quản lý đo lường

Facebook Comments