Quy định mới về việc sử dụng một số hóa chất của Hoa Kỳ

Post by: admin - Post date: Friday, Feb 2, 2018 | 9:09 - View count: 68

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ngày 20/10/2017, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã gửi dự thảo Quy định mới về việc sử dụng một số hóa chất để thực hiện Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) của Hoa Kỳ cho các nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến.

Theo đó, Dự thảo sẽ quy định 29 hóa chất thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và phải tuân thủ theo mục 5(3) của TSCA do EPA ban hành. Quy định này yêu cầu các nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc đơn vị xử lý hóa chất trong danh mục nêu trên phải thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi tiến hành hoạt động. Sau khi nhận được thông báo, EPA sẽ đánh giá mục đích sử dụng hóa chất. Các tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hoặc xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét, đưa ra quyết định phù hợp. Quy định này điều chỉnh với các hóa chất sản xuất và nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 12 năm 2017.

Phòng TBT – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang – triển khai thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khi có mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cần chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của quy định này. Trong trường hợp doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc khi xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa liên quan, cần chủ động liên hệ với Phòng TBT để được hỗ trợ.

Lê Thành Kông

Facebook Comments