Nghị định 78/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

Post by: admin - Post date: Wednesday, May 16, 2018 | 7:49 - View count: 91

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Xem chi tiết tại đây.

Facebook Comments