Nghị định số 74/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Post by: admin - Post date: Tuesday, May 15, 2018 | 7:41 - View count: 101

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Xem chi tiết tại đây.

Facebook Comments