Ấn phẩm thống kê năm 2018 của WTO

Post by: admin - Post date: Thursday, Aug 30, 2018 | 4:04 - View count: 63

Ngày 30/7/2018, Tổ chức Thương mại thế giới (gọi tắt là WTO) đã ban hành các ấn bản mới nhất của các ấn phẩm thống kê hàng năm cho năm 2018, gồm: Đánh giá thống kê thương mại thế giới năm 2018, Hồ sơ thương mại năm 2018 và Hồ sơ thuế quan thế giới năm 2018.

Đánh giá thống kê thương mại thế giới 2018 xem xét các xu hướng mới nhất trong thương mại toàn cầu, với phân tích sâu về những gì đang được giao dịch trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ và những người giữ vị trí hàng đầu là ai. Nó cũng xem xét hiệu suất của các nền kinh tế đang phát triển, những phát triển mới nhất trong các hiệp định thương mại khu vực, thương mại trong các điều kiện giá trị gia tăng và thương mại kỹ thuật số.

Nội dung về phát triển chính sách thương mại cung cấp dữ liệu về các biện pháp hạn chế thương mại và tạo điều kiện thuận lợi do các thành viên WTO thực hiện, cam kết với sáng kiến ​​Hỗ trợ thương mại và thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO. Nó cũng xem xét những phát triển mới nhất trong tài chính và kết quả thương mại của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 được tổ chức vào cuối năm 2017.

Các chương phân tích được làm rõ bởi hơn 60 bảng biểu cung cấp một phân tích chi tiết về thương mại hàng hóa và thương mại trong các dịch vụ thương mại.

Dữ liệu thương mại hàng hóa trong Đánh giá Thống kê Thương mại Thế giới được phối hợp với Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) trong khi dữ liệu dịch vụ thương mại được cung cấp bởi UNCTAD và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC).

Hồ sơ thương mại 2018 cung cấp một loạt các chỉ số quan trọng về thương mại hàng hóa và thương mại trong dịch vụ thương mại của 197 nền kinh tế, nêu bật sự phân tích về xuất khẩu và nhập khẩu cho mỗi nền kinh tế cũng như các đối tác thương mại chính của họ. Đối với mỗi hồ sơ, dữ liệu được trình bày theo định dạng hai trang tiện dụng, cung cấp tổng quan ngắn gọn về thương mại toàn cầu.

Hồ sơ thuế quan thế giới 2018, một ấn phẩm chung của WTO, ITC và UNCTAD, cung cấp thông tin toàn diện về thuế quan và các biện pháp phi thuế quan áp đặt bởi hơn 170 quốc gia và lãnh thổ hải quan. Dữ liệu thuế quan được trình bày trong các bảng so sánh và trong hồ sơ dạng một trang cho mỗi nền kinh tế. Thống kê về các biện pháp phi thuế quan theo quốc gia và theo nhóm sản phẩm bổ sung dữ liệu về thuế quan.

Hồ sơ thuế quan thế giới cũng bao gồm như một chủ đề đặc biệt, một phân tích về cách các nước kém phát triển sử dụng thuế suất ưu đãi được cung cấp bởi các đối tác thương mại cho hoạt động xuất khẩu của họ.

Ba ấn phẩm có thể được tải xuống từ trang web của WTO. Phiên bản tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha sẽ có sẵn để tải xuống vào cuối tháng 8. Bản in sẽ có vào tháng 9.

Dữ liệu bổ sung có sẵn thông qua trang web thống kê của WTO, cơ sở dữ liệu thống kê của WTOứng dụng dữ liệu trực tuyến về Thương mại Quốc tế và Tiếp cận Thị trường. Cập nhật thêm về xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa sẽ có sẵn trực tuyến vào cuối tháng 10.

WTO cũng cung cấp dữ liệu thương mại ngắn hạn thông qua trang web thống kê của WTO. Dữ liệu chuỗi theo thời gian về thương mại dịch vụ thương mại và hàng hóa, trên cơ sở hàng năm, cũng có thể được tải xuống tại đây.

Lê Thành Kông

Facebook Comments