Kể từ ngày 01/01/2019 hàng may mặc phải công bố hợp quy

Post by: admin - Post date: Friday, Dec 14, 2018 | 2:07 - View count: 95

Kể từ 1/1/2019, các sản phẩm may mặc trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải công bố hàm lượng formaldehyde và các amin thơm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). Theo các bằng chứng khoa học đã được nghiên cứu và kiểm chứng, cả hai hợp chất này đều có nguy cơ gây ung thư cho người nếu vượt quá hàm lượng.

Việc công bố hợp quy đối với sản phẩm may mặc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT, được quy định rõ tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017, Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018 và Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15/8/2018 sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương vừa ban hành, hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Theo đó, các sản phẩm may mặc khi lưu thông ra trường bắt buộc phải công bố hàm lượng formaldehyt theo quy chuẩn quốc gia, quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo, cụ thể

  1.  Mức giới hạn về hàm lượng formaldehyt

Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá các giá trị quy định nêu tại bảng sau:

 

TT

Nhóm sản phẩm dệt may

Mức giới hạn tối đa (mg/kg)

1

Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi

30

2

Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da

75

3

Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da

300

  1.  Mức giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo

Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg. Danh mục các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT.

Các doanh nghiệp trước khi bán sản phẩm dệt may ra thị trường nội địa phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) cho sản phẩm. Việc công bố hợp quy có thể thực hiện bằng hình thức: tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất); hoặc Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba).

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Công Thương) và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Theo các chuyên gia trong ngành dệt may, việc công bố quy chuẩn hàm lượng formaldehyt là cần thiết khi formaldehyt lẫn amin thơm đều được xác định có khả năng gây ung thư cho người dùng nếu hàm lượng vượt mức cho phép.

Lê Thành Kông

Facebook Comments