Hội nghị tập huấn quy định của pháp luật về Đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jun 17, 2020 | 10:36 - Lượt xem: 310

Thực hiện kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020, ngày 15 và 17 tháng 6 năm 2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng của huyện Lạng Giang và huyện Lục Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn Tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về Đo lường.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị Tập huấn có đại diện lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng kinh tế Hạ tầng các huyện: Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Thành phố Bắc Giang, UBND các xã thị trấn thuộc huyện Lạng Giang và Lục Nam, Ban Quản lý các chợ thuộc huyện và các tiểu thương kinh doanh liên quan đến hoạt động đo lường.

Trong chương trình Hội nghị, các học viên đã được tập huấn nội dung về các văn bản quy phạm pháp luật về Đo lường như:

+ Luật Đo lường số 04/2011/QH13 của Quốc hội;

+ Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

+ Thông tư số 07/2019/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.;

+ Thông tư 09/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.;

+ Thông tư 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Thông qua nội dung tập huấn, các học viên sẽ nhận thức rõ hơn các văn bản quy phạm pháp luật về Đo lường hiện hành để từ đó thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong hoạt động quản lý và sản xuất, kinh doanh.

Nguyễn Thị Thắng

Hits: 41