Văn bản QPPL về thanh tra

Người viết: admin - : Sunday, Dec 17, 2017 | 4:12 - Lượt xem: 8746

Văn bản QPPL về thanh tra - Quốc hội

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
56/2010/QH12Luật Thanh tra2010
55/2005/QH11Luật Phòng, Chống tham nhũng2005
42/2013/QH13Luật Tiếp công dân2013
15/2012/QH13Luật Xử lý vi phạm hành chính2012
25/2018/QH14Luật Tố cáo2018
02/2011/QH13Luật Khiếu nại2011

Văn bản QPPL về thanh tra – Chính phủ

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
07/2012/NĐ-CPNghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành2012
213/2013/NĐ-CPNghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ2013
55/2011/NĐ-CPNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế2011
75/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại2012
76/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo2012
81/2013/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính2013
86/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra2011

Văn bản QPPL về thanh tra - Bộ KHCN

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
18/2018/TT-BKHCNThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 2018