Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hướng dẫn “Sửa đổi nhãn thành phần dinh dưỡng và bổ sung”

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Feb 19, 2020 | 14:40 - Lượt xem: 1097

Trong Đăng bạ liên bang số 81 FR 33742 ngày 27/5/2016, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố một quy tắc cuối cùng có tiêu đề “Nhãn thực phẩm: Sửa đổi nhãn thành phần dinh dưỡng và bổ sung” (hay là “quy tắc cuối cùng”). Quy tắc cuối cùng sửa đổi các quy định về ghi nhãn đối với thực phẩm thông thường và thực phẩm bổ sung để cung cấp thông tin dinh dưỡng cập nhật trên nhãn nhằm hỗ trợ người tiêu dùng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và quy định thời điểm áp dụng kể từ ngày 26/7/2018 đối với các nhà sản xuất thực phẩm có doanh thu hàng năm từ 10 triệu đô la trở lên,và từ ngày 26/7/2019 đối với các nhà sản xuất có doanh thu thực phẩm hàng năm dưới 10 triệu đô la. Tuy nhiên, FDA đã gia hạn ngày tuân thủ đến ngày 01/01/2020 và ngày 01/01/2021 theo Đăng bạ liên bang số 83 FR 19619. FDA đã chuẩn bị Hướng dẫn áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ theo mục 212 của Đạo luật công bằng thực thi quy định doanh nghiệp nhỏ (Luật công số 104-121, được sửa đổi bởi Luật công số 110-28). Tài liệu hướng dẫn này trình bày lại bằng ngôn ngữ đơn giản những nội dung sửa đổi được thực hiện trong quy tắc cuối cùng và nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các yêu cầu được thiết lập trong quy định tại Chương 21 CFR 101.9, 101.30 và 101.36.

Các tài liệu hướng dẫn của FDA, bao gồm cả hướng dẫn này, không quy định trách nhiệm bắt buộc áp dụng theo pháp luật. Thay vào đó, hướng dẫn mô tả quan điểm của FDA về một chủ đề và chỉ nên được xem là khuyến nghị, trừ khi các yêu cầu pháp lý hoặc theo luật định cụ thể được trích dẫn. Việc sử dụng từ trong hướng dẫn của FDA có nghĩa là một cái gì đó được đề xuất hoặc đề nghị, nhưng không bắt buộc.

Trong phần còn lại của hướng dẫn này, “bạn” và “tôi” đề cập đến các nhà sản xuất thực phẩm phải tuân theo quy tắc này. Nhiều câu trả lời trong hướng dẫn được giải thích bởi các trích dẫn để chỉ rõ nơi có thể tìm ra một yêu cầu cụ thể trong Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Đạo luật FD & C) hoặc Chương 21 của Bộ luật Quy định Liên bang.

Lê Thành Kông – theo www.fda.gov