Vai trò của ISO với Các mục tiêu phát triển bền vững

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Apr 10, 2020 | 11:04 - Lượt xem: 1308

*/ Các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là gì?

Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã đặt ra kế hoạch 15 năm đầy tham vọng để giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất mà thế giới phải đối mặt.

Bằng cách hỗ trợ các thành viên của mình tối đa hóa lợi ích của tiêu chuẩn hóa quốc tế và đảm bảo sự gia tăng của các tiêu chuẩn quốc tế (ISO), Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế giúp đáp ứng các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội đều được giải quyết trực tiếp theo tiêu chuẩn ISO. Các tổ chức và công ty muốn đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển bền vững sẽ thấy rằng Tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các công cụ hiệu quả để giúp họ vượt qua thách thức.

*/ Các tiêu chuẩn ISO giúp đáp ứng các Mục tiêu Phát triển bền vững như thế nào?

Các Mục tiêu Phát triển bền vững  đại diện cho một kế hoạch đầy tham vọng để tăng cường hòa bình và thịnh vượng, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ hành tinh. Chúng được công nhận trên toàn cầu là điều cần thiết cho sự bền vững trong tương lai của thế giới chúng ta.

Kế hoạch hành động này kêu gọi sự đóng góp từ tất cả các thành phần của xã hội, bao gồm chính quyền địa phương và quốc gia, doanh nghiệp, ngành công nghiệp và cá nhân. Để thành công, quá trình này đòi hỏi sự đồng thuận, hợp tác và đổi mới.

ISO đã công bố hơn 22.000 Tiêu chuẩn quốc tế và các tài liệu liên quan đại diện cho các hướng dẫn và khung làm việc được công nhận trên toàn cầu dựa trên sự hợp tác quốc tế. Được xây dựng dựa trên sự đồng thuận, họ cung cấp một cơ sở vững chắc để hoạt động đổi mới có thể phát triển mạnh và là công cụ thiết yếu để giúp chính phủ, ngành công nghiệp và người tiêu dùng đóng góp vào thành tựu của mỗi Mục tiêu Phát triển bền vững  .

*/ Đưa ý tưởng vào thực tiễn với công cụ ISO cho Mục tiêu phát triển bền vững

Đối với mỗi Mục tiêu, ISO đã xác định các tiêu chuẩn đóng góp đáng kể nhất. Trang thông tin điện tử của ISO (iso.org) phục vụ như một nguồn tài nguyên cho những người đang tìm kiếm một cách cụ thể trong đó tổ chức của họ có thể đóng vai trò của nó. Với các tiêu chuẩn ISO bao trùm hầu hết mọi đối tượng có thể hình dung được từ các giải pháp kỹ thuật đến các hệ thống tổ chức các quy trình và thủ tục, có rất nhiều tiêu chuẩn ISO tương ứng với từng Mục tiêu Phát triển bền vững . ISO đã đưa ra một danh sách các tiêu chuẩn hàng đầu, với các liên kết cho phép bạn xem trước từng tiêu chuẩn, vì vậy bạn có thể tìm hiểu xem nó có phù hợp với nhu cầu của bạn không. Bạn cũng có thể xem ủy ban kỹ thuật ISO nào đã phát triển từng tiêu chuẩn và tìm hiểu những gì họ hiện đang thực hiện.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về những đóng góp của các tiêu chuẩn quốc tế ISO đối với các mục tiêu phát triển bền vững.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MỤC TIÊU 1: Xóa nghèo

Chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức ở mọi nơi

Bằng cách cung cấp một nền tảng để thực hành tốt nhất trong tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế, từ nông nghiệp đến ngân hàng, Tiêu chuẩn quốc tế ISO góp phần vào việc sản xuất thực phẩm và tài nguyên bền vững cũng như việc làm bền vững.

Ví dụ, Tiêu chuẩn ISO 20400, Mua sắm bền vững – Hướng dẫn, giúp các tổ chức phát triển các hoạt động mua hàng bền vững và có đạo đức, điều này có lợi cho các xã hội nơi họ hoạt động. Nó bao gồm các hướng dẫn để thực hiện các quy trình đạo đức trong suốt chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn ISO 37001, Hệ thống quản lý chống hối lộ – Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp và chính phủ trong nỗ lực xây dựng tính liêm chính và chống hối lộ. Bằng cách thấm nhuần văn hóa chống hối lộ trong các tổ chức, nó giúp giảm khoảng cách lớn về sự giàu có là nguyên nhân chính dẫn đến nghèo đói ở nhiều quốc gia trên thế giới.

MỤC TIÊU 2: Xóa đói

Chấm dứt nạn đói, đạt được an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững

ISO có hơn 1600 tiêu chuẩn cho lĩnh vực sản xuất thực phẩm được xây dựng để tạo niềm tin vào các sản phẩm thực phẩm, cải tiến phương pháp sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy mua hàng bền vững và có đạo đức.

Chúng cũng bao gồm một số lĩnh vực khác như thử nghiệm dinh dưỡng và an toàn, chất lượng, đóng gói và truy xuất nguồn gốc.

Tập trung đặc biệt vào lĩnh vực thực phẩm, nhóm tiêu chuẩn ISO 22000 về quản lý an toàn thực phẩm giúp các tổ chức xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm, trong khi các tiêu chuẩn liên quan như ISO 26000 (trách nhiệm xã hội) và ISO 20400 (mua sắm bền vững) khuyến khích hành vi có trách nhiệm xã hội và điều kiện làm việc có đạo đức cho công nhân nông nghiệp và thúc đẩy thực hành mua hàng đạo đức trong toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm.

Hiện đang được phát triển, loạt tiêu chuẩn ISO 34101 về hạt ca cao bền vững và có thể truy xuất sẽ chỉ định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý trong canh tác hạt ca cao. Nó cung cấp một bộ hướng dẫn cho các hoạt động thực hành nông nghiệp lành mạnh với môi trường, khả năng truy xuất nguồn gốc của hạt ca cao và cải thiện điều kiện xã hội và sinh kế của các nhà sản xuất ca cao.

MỤC TIÊU 3: Sức khỏe tốt và hạnh phúc

Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi người ở mọi lứa tuổi

Tiếp cận với chăm sóc sức khỏe có chất lượng là một quyền thiết yếu của con người. ISO có nhiều tiêu chuẩn hỗ trợ các thiết bị và thực hành y tế chất lượng, an toàn giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và hiệu quả hơn.

Chúng bao gồm các tiêu chuẩn về phương pháp khử trùng, thiết bị y tế, cấy ghép và dụng cụ phẫu thuật, tin học y tế và các sản phẩm liên quan, trong số các lĩnh vực khác cần tập trung. Các ví dụ đáng chú ý là loạt tiêu chuẩn ISO 11137 để khử trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng bức xạ và tiêu chuẩn ISO 7153 về các vật liệu cho dụng cụ phẫu thuật.

ISO cũng xây dựng các tiêu chuẩn để giúp chính quyền địa phương thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc trong cộng đồng của họ, như Thỏa thuận hội thảo quốc tế IWA 18, Khung dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trọn đời dựa vào cộng đồng trong các xã hội lâu đời tiêu chuẩn ISO 37101 cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

MỤC TIÊU 4: Giáo dục chất lượng

Đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng giáo dục đối với tất cả mọi người, ISO đã phát triển tiêu chuẩn ISO 21001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý đầu tiên về giáo dục.

Nó nhằm mục đích cải thiện các quy trình và chất lượng của các tổ chức giáo dục để giải quyết các nhu cầu và mong đợi của những người sử dụng dịch vụ của họ.

Ngoài ra, ủy ban kỹ thuật ISO/TC 232 của ISO phát triển các tiêu chuẩn mô tả các yêu cầu đối với dịch vụ học tập được cung cấp ngoài giáo dục chính quy, chẳng hạn như tiêu chuẩn ISO 29993, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời bao gồm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo trong công ty (thuê ngoài hoặc trong nội bộ).

MỤC TIÊU 5: Bình đẳng giới

Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái

Bình đẳng giới là một thành phần chính của trách nhiệm xã hội, và việc trao quyền cho phụ nữ và sự bình đẳng của họ trong xã hội được nhấn mạnh trong tiêu chuẩn ISO 26000, Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội.

Tiêu chuẩn này nhằm loại bỏ sự thiên vị và thúc đẩy ngang giá thông qua việc khuyến nghị các tổ chức có sự kết hợp cân bằng giữa nam và nữ trong quản lý và cơ cấu quản lý, đảm bảo cả hai giới đều được đối xử bình đẳng khi tuyển dụng, cơ hội nghề nghiệp và trả lương, và đảm bảo nhu cầu của đàn ông và phụ nữ được xem xét bình đẳng trong các quyết định và hoạt động của công ty.

Ngoài ra, ISO nhằm mục đích khuyến khích sự đại diện bình đẳng trong tiêu chuẩn hóa, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong việc phát triển Tiêu chuẩn quốc tế ISO và làm cho chúng phù hợp hơn với phụ nữ trên toàn thế giới.

Vì lý do này, ISO gần đây đã tham gia Giải vô địch về giới quốc tế – một mạng lưới lãnh đạo hoạt động để thúc đẩy sự bình đẳng giới trong quản lý điều hành.

MỤC TIÊU 6: Nước sạch và vệ sinh

Đảm bảo luôn sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho tất cả mọi người

Trên toàn cầu, hơn 80% nước thải do xã hội tạo ra chảy ngược vào hệ sinh thái mà không được xử lý hoặc tái sử dụng. Ngoài ra, khoảng 40% dân số trên toàn thế giới không có đủ nước để duy trì nhu cầu của mình.

ISO có nhiều tiêu chuẩn để quản lý nước, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ mạng lưới ống dẫn nước thải và nước thải, đến tái sử dụng nước, tưới tiêu hiệu quả, giám sát hành trình của nước và các hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cấp nước uống. ISO cũng phát triển các tiêu chuẩn – chẳng hạn như tiêu chuẩn ISO 24518 – để giúp các cộng đồng quản lý các dịch vụ nước uống và nước thải của họ trong trường hợp khủng hoảng việc sử dụng nước.

Tiêu chuẩn ISO 24521 được công bố gần đây cung cấp hướng dẫn thực tế về quản lý và bảo trì các dịch vụ nước thải sinh hoạt cơ bản tại chỗ. Nó cung cấp lời khuyên về đào tạo người dùng và người vận hành, đánh giá rủi ro và thiết kế, xây dựng các hệ thống nước thải sinh hoạt cơ bản tại chỗ, sử dụng các công nghệ thay thế có thể được thiết lập bằng cách sử dụng các nguồn lực địa phương.

ISO cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ cho các nhà vệ sinh thế hệ tiếp theo có thể hoạt động ngoài lưới, bên ngoài mạng lưới cống, ở những khu vực không có hệ thống nước và nước thải đáng tin cậy. Các tiêu chuẩn trong lĩnh vực này bao gồm tiêu chuẩn ISO 30500 sắp ban hành, hệ thống vệ sinh không cống – Đơn vị xử lý tích hợp tiền chế – Yêu cầu an toàn và hiệu suất chung cho thiết kế và thử nghiệm.

MỤC TIÊU 7: Năng lượng sạch và có giá cả hợp lý

Đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn năng lượng phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người

Các tiêu chuẩn ISO đại diện cho các hướng dẫn và yêu cầu quốc tế về các giải pháp cho hiệu quả năng lượng và các nguồn tái tạo. Chúng cung cấp một cơ sở kỹ thuật vững chắc mà chính phủ có thể sử dụng để đạt được các mục tiêu năng lượng quốc gia và quốc tế.

ISO có hơn 200 tiêu chuẩn liên quan đến hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo, với nhiều hơn nữa đang được phát triển. Những điều này đảm bảo khả năng tương tác của các thiết bị và hệ thống, khuyến khích sự chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và mở ra thị trường cho những sáng kiến giải quyết thách thức năng lượng toàn cầu. Tiêu chuẩn ISO 50001, Hệ thống quản lý năng lượng – Yêu cầu hướng dẫn sử dụng, giúp các tổ chức thuộc mọi loại hình sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, thông qua việc phát triển và triển khai hệ thống quản lý năng lượng, trong khi nhóm tiêu chuẩn ISO 52000 cho hiệu suất năng lượng của các tòa nhà dự kiến để giúp ngành công nghiệp xây dựng đạt được cải tiến hiệu quả năng lượng.

Ngoài ra, danh mục ISO tự hào có một số tiêu chuẩn hỗ trợ năng lượng mặt trời, chẳng hạn như Tiêu chuẩn ISO 9806, quy định các phương pháp thử nghiệm để đánh giá độ bền, độ tin cậy, an toàn và hiệu suất nhiệt của các bộ thu năng lượng mặt trời làm nóng bằng chất lỏng và loạt Tiêu chuẩn ISO 17225, trong đó xác định các thông số kỹ thuật và các loại chất lượng nhiên liệu của nhiên liệu sinh học rắn.

MỤC TIÊU 8: Công việc thuận lợi và tăng trưởng kinh tế

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và ổn định, việc làm đầy đủ và hiệu quả, công việc tốt cho tất cả mọi người

Các tiêu chuẩn quốc tế, về bản chất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách thiết lập một ngôn ngữ chung và các thông số kỹ thuật được quốc tế đồng ý có thể được áp dụng trong việc xây dựng các quy định quốc gia và quốc tế.

Một sản phẩm của thực tiễn và sự đồng thuận tốt nhất, chúng cũng là những công cụ thiết yếu để giảm các rào cản đối với thương mại quốc tế, một đóng góp được ghi nhận trong Hiệp định  của Tổ chức Thương mại Thế giới về các rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Ngoài ra, ISO cũng có nhiều tiêu chuẩn cụ thể thúc đẩy công việc tốt, nhất là tiêu chuẩn ISO 45001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng, được thiết kế để giúp các công ty và tổ chức trên toàn thế giới bảo vệ sức khỏe và an toàn của những người làm việc cho họ.

Một rào cản khác đối với tăng trưởng kinh tế là hối lộ, có thể có tác động tiêu cực đến cơ hội việc làm. Tiêu chuẩn ISO 37001 về các hệ thống quản lý chống hối lộ góp phần vào sự thịnh vượng kinh tế bằng cách giúp các tổ chức chống hối lộ và thúc đẩy văn hóa chống hối lộ.

MỤC TIÊU 9: Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng nổi bật, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững và thúc đẩy đổi mới

Tiêu chuẩn quốc tế ISO hỗ trợ công nghiệp hóa bền vững thông qua các đặc tính kỹ thuật được quốc tế đồng ý đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và bền vững.

Bao trùm hầu như tất cả các ngành công nghiệp, chúng tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và người tiêu dùng bằng cách tạo ra một môi trường mà các sản phẩm và dịch vụ có thể phát triển. Hơn nữa, các tiêu chuẩn ISO cung cấp một ngôn ngữ phổ quát, do đó phá vỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nước đang phát triển vì nó cho phép họ cạnh tranh dễ dàng hơn trên thị trường toàn cầu.

ISO cũng có các tiêu chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ. Chúng bao gồm tiêu chuẩn ISO 44001, Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh – Yêu cầu và khung làm việc, cung cấp một nền tảng chung để tối đa hóa lợi ích của việc hợp tác và hỗ trợ các công ty thiết lập mối quan hệ kinh doanh lành mạnh, cả trong và giữa các tổ chức.

Tiêu chuẩn cũng là công cụ quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn và linh hoạt. Ví dụ, ISO có hơn một nghìn tiêu chuẩn cho ngành xây dựng cung cấp các hướng dẫn và thông số kỹ thuật theo thỏa thuận quốc tế về mọi thứ, từ loại và trạng thái của đất mà các tòa nhà này được dựng lên cho đến mái nhà. Chúng không chỉ bao gồm mức độ an toàn và hiệu suất tối thiểu, mà còn một loạt các phương pháp kiểm tra khả năng phục hồi.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO cung cấp một nền tảng để đảm bảo khả năng tương tác, khuyến khích đầu tư và hỗ trợ đổi mới. Hơn nữa, công việc liên tục của ISO về quản lý đổi mới sẽ cung cấp các khung làm việc đã được thử nghiệm và giúp các tổ chức giải phóng tiềm năng sáng tạo của họ. Điều này bao gồm các tiêu chuẩn ISO 56002 về các hệ thống quản lý đổi mới và tiêu chuẩn ISO 56003 về các công cụ và phương pháp để hợp tác đổi mới hợp tác.

MỤC TIÊU 10: Giảm bất bình đẳng

Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia

Các xã hội tiên tiến dựa trên một hệ thống tuân thủ và chất lượng phức tạp để đảm bảo hoạt động đúng đắn của thị trường, bảo vệ sức khỏe và an toàn của mọi người và bảo vệ môi trường. Hệ thống này thường được định nghĩa là cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) và đề cập đến tất cả các khía cạnh của đo lường, tiêu chuẩn hóa, kiểm tra, quản lý chất lượng, chứng nhận và công nhận có liên quan đến đánh giá sự phù hợp.

Nhiều nước đang phát triển có NQI yếu, có thể là trở ngại lớn cho việc hội nhập vào thị trường khu vực và toàn cầu, hạn chế các cơ hội do thương mại mang lại và cản trở khả năng cải thiện phúc lợi công cộng trong các lĩnh vực quan trọng như sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường. Một phần của Chiến lược ISO 2016-2020 liên quan đến nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển trong các lĩnh vực như chiến lược, chuyên môn kỹ thuật và vận hành, mối quan hệ với các nhà hoạch định chính sách, để hỗ trợ họ tham gia tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Ngược lại, điều này giúp họ tăng cường NQI, do đó giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia. Hơn nữa, các tiêu chuẩn ISO tự đóng góp vào việc giảm bất bình đẳng, bởi vì chúng là ngôn ngữ chung giúp phá vỡ các rào cản thương mại, thúc đẩy đổi mới và san bằng sân chơi cho các tổ chức thuộc mọi loại hình muốn cạnh tranh trên thị trường quốc gia và quốc tế. ISO cũng có các tiêu chuẩn cụ thể sẽ giúp các tổ chức đóng góp trực tiếp vào Mục tiêu phát triển bền vững này.

Ví dụ, tiêu chuẩn ISO 26000Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, cung cấp các hướng dẫn về cách các doanh nghiệp và tổ chức có thể hoạt động theo cách có trách nhiệm xã hội, bao gồm các nguyên tắc không phân biệt đối xử và các cơ hội bình đẳng. Các chủ đề và vấn đề cốt lõi được xác định theo tiêu chuẩn bao gồm nhân quyền, thực hành lao động, môi trường, thực hành hoạt động công bằng, các vấn đề của người tiêu dùng và sự tham gia của cộng đồng.

MỤC TIÊU 11: Các thành phố và cộng đồng bền vững

Làm cho các thành phố và khu dân cư của con người bao quát, an toàn, kiên cường và bền vững

Sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và cải thiện phúc lợi của người dân là mục tiêu cuối cùng của các chuyên gia của ủy ban kỹ thuật ISO/TC 268, các thành phố và cộng đồng bền vững, có tiêu chuẩn ISO 37101 giúp cộng đồng xác định các mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện chiến lược để đạt được chúng.

Tiêu chuẩn cốt lõi này được kết hợp bởi một loạt các tiêu chuẩn về các chỉ số thành phố bao gồm tiêu chuẩn ISO 37120 (chỉ số cho dịch vụ thành phố và chất lượng cuộc sống) và hai tiêu chuẩn sắp tới tiêu chuẩn ISO 37122 (chỉ số cho thành phố thông minh) và tiêu chuẩn ISO 37123 (chỉ số cho các thành phố kiên cường).

ISO cũng có hàng trăm tiêu chuẩn về hệ thống giao thông thông minh, quản lý nước, liên tục kinh doanh và khả năng phục hồi cộng đồng, được thiết kế để làm cho các cộng đồng an toàn, bền vững và thích ứng với các thách thức. Chúng bao gồm tiêu chuẩn ISO 22313 (hệ thống quản lý liên tục kinh doanh) và một số tiêu chuẩn hiện đang được phát triển nhưtiêu chuẩn ISO 22326 (quản lý khẩn cấp), tiêu chuẩn ISO 22395 (hướng dẫn hỗ trợ người dễ bị tổn thương trong tình huống khẩn cấp) và tiêu chuẩn ISO 24526 (hệ thống quản lý hiệu quả nước).

MỤC TIÊU 12: Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm

Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Giảm tác động đến môi trường của chúng ta, thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và khuyến khích các quyết định mua hàng có trách nhiệm chỉ là một số cách mà các tiêu chuẩn ISO đóng góp cho tiêu dùng và sản xuất bền vững.

Hoạt động hướng tới các mục tiêu này, tiêu chuẩn ISO 20400, Mua sắm bền vững – Hướng dẫn, giúp các tổ chức kết hợp tính bền vững vào chức năng mua sắm của họ. ISO cũng đã phát triển các tiêu chuẩn cho ghi nhãn môi trường trong nhóm tiêu chuẩn ISO 14020. Chúng cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn để phát triển và sử dụng nhãn môi trường và tự khai báo, cũng như chuẩn bị cho các chương trình chứng nhận của bên thứ ba, giúp xác nhận các khiếu nại về môi trường và do đó khuyến khích người tiêu dùng đưa ra lựa chọn tốt hơn.

Ngoài ra, công việc đang được tiến hành trên một tiêu chuẩn mới để phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp. Tính bền vững cũng rất phù hợp khi xây dựng. Tiêu chuẩn ISO 15392, Tính bền vững trong xây dựng công trình – Nguyên tắc chung, xác định và thiết lập các nguyên tắc chung cho tính bền vững trong các tòa nhà và các công trình xây dựng khác trong suốt vòng đời của chúng, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Cũng hỗ trợ các lựa chọn lối sống bền vững, tiêu chuẩn ISO 20245, Trao đổi thương mại biên giới hàng hóa đã qua sử dụng, thiết lập các tiêu chí sàng lọc tối thiểu đối với hàng hóa được giao dịch giữa các quốc gia, giúp thúc đẩy mô hình tiêu dùng thay thế này bằng cách giảm chất thải và tác động môi trường.

MỤC TIÊU 13: Hành động vì khí hậu

Hãy hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó

ISO có một số tiêu chuẩn đóng vai trò thiết yếu trong chương trình nghị sự về khí hậu, giúp theo dõi biến đổi khí hậu, định lượng khí thải nhà kính và thúc đẩy thực hành tốt trong quản lý môi trường.

Một ví dụ đáng chú ý là nhóm tiêu chuẩn ISO 14000 cho các hệ thống quản lý môi trường, trong đó nêu chi tiết các công cụ thiết thực cho các tổ chức để quản lý tác động của các hoạt động của họ đối với môi trường. Bộ tiêu chuẩn này, bao gồm một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất của ISO – ISO 14001, Hệ thống quản lý môi trường – Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng, bao gồm các khung làm việc tổng thể, kiểm toán, truyền thông, ghi nhãn, phân tích vòng đời và phương pháp để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phù hợp với Giao thức khí nhà kính (GHG) và tương thích với hầu hết các chương trình GHG, nhóm tiêu chuẩn ISO 14064 cung cấp thông số kỹ thuật cho việc định lượng, giám sát và xác nhận/xác minh phát thải khí nhà kính, trong khi tiêu chuẩn ISO 14067 chỉ định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng và báo cáo dấu vết carbon của sản phẩm. Các tiêu chuẩn khác trong lĩnh vực này bao gồm tiêu chuẩn ISO 14080, cung cấp cho các tổ chức một khung làm việc để phát triển các phương pháp nhất quán, có thể so sánh và cải tiến trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và Hướng dẫn ISO 84, Hướng dẫn giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nhằm vào những người tham gia phát triển tiêu chuẩn.

MỤC TIÊU 14: Môi trường sống dưới nước

Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển để phát triển bền vững

Truy xuất nguồn gốc cá và quản lý môi trường tài nguyên biển là trọng tâm của ISO/TC 234, ủy ban kỹ thuật ISO về ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản, tạo cơ hội duy nhất để tham gia phát triển thủy sản và nuôi trồng thủy sản theo cách tôn trọng sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, Ủy ban ISO/TC 8, Tàu và công nghệ hàng hải, đã phát triển hơn 250 tiêu chuẩn liên quan đến tính bền vững cho các vấn đề thiết kế, xây dựng, thiết bị, công nghệ và môi trường biển liên quan đến đóng tàu. Đặc biệt, tiểu ban ISO/TC 8 về bảo vệ môi trường biển, có các tiêu chuẩn liên quan đến tác động môi trường của tàu và công nghệ hàng hải, như ứng phó với sự cố tràn dầu và quản lý các cơ sở tiếp nhận chất thải tại cảng.

MỤC TIÊU 15: Môi trường sống trên cạn

Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn chặn mất đa dạng sinh học

Bảo vệ và thúc đẩy cuộc sống trên đất liền thông qua việc sử dụng tài nguyên tốt hơn là mục tiêu của hàng trăm tiêu chuẩn ISO.

Ví dụ, nhóm tiêu chuẩn hai phần ISO 14055, Quản lý môi trường – Hướng dẫn thiết lập các thông lệ tốt để chống suy thoái đất và sa mạc hóa, là một bổ sung đáng hoan nghênh cho nhóm tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường. Một lĩnh vực trọng tâm khác của ISO là lâm nghiệp bền vững. Tiêu chuẩn ISO 38200 sắp tới, Chuỗi lưu giữ gỗ và các sản phẩm từ gỗ, sẽ thúc đẩy truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng gỗ bằng cách khuyến khích sử dụng gỗ nhiều hơn từ các nguồn bền vững và sẽ là công cụ thiết yếu để chống phá rừng bất hợp pháp.

MỤC TIÊU 16: Hòa bình, Công lý và Thể chế mạnh mẽ

Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm ở tất cả các cấp

Các xã hội và tổ chức hiệu quả, có trách nhiệm và bao hàm dựa vào quản trị tốt ở tất cả các cấp, từ các công ty nhỏ cho đến các công ty đa quốc gia và chính phủ.

Quản trị là hệ thống mà một tổ chức được chỉ đạo, kiểm soát và chịu trách nhiệm để đạt được mục đích cốt lõi của mình trong dài hạn. Ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 309, Quản trị các tổ chức, được thành lập để củng cố thực tiễn tốt cho quản trị hiệu quả và bao quát nhiều khía cạnh, từ định hướng, kiểm soát và trách nhiệm, đến tuân thủ, tham nhũng và thổi còi. Tiêu chuẩn nổi bật nhất của nó, tiêu chuẩn ISO 37001 (hệ thống quản lý chống hối lộ) giúp thúc đẩy hòa bình, công bằng và các thể chế mạnh mẽ bằng cách tăng tính minh bạch và trách nhiệm. Các tiêu chuẩn khác của ủy ban này bao gồm tiêu chuẩn ISO 19600, hệ thống quản lý sự tuân thủ – Hướng dẫn và tiêu chuẩn ISO 37000, Hướng dẫn quản trị các tổ chức (hiện đang phát triển), khuyến khích định hướng và kiểm soát tốt các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô.

MỤC TIÊU 17: Quan hệ đối tác cho các mục tiêu

Tăng cường các biện pháp thực hiện và khôi phục quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tại ISO, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn cầu vì toàn bộ hệ thống ISO phụ thuộc vào nó. Một tiêu chuẩn quốc tế ISO được phát triển với sự cộng tác và đồng thuận của một loạt các bên liên quan từ mọi nơi trên trái đất, bao gồm các đại diện từ các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp và tiêu chuẩn hóa.

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) hợp tác với một số lượng lớn các tổ chức quốc tế để đảm bảo sự tham gia từ một loạt các bên liên quan và mang lại lợi ích của các tiêu chuẩn cho tất cả các quốc gia, bất kể quy mô hoặc tình trạng kinh tế. ISO cũng làm việc để củng cố năng lực của các nước đang phát triển về tiêu chuẩn hóa để đảm bảo các tiêu chuẩn có liên quan trên toàn cầu. Mục đích là tăng cường cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn quốc gia của họ bằng cách xây dựng các kỹ năng trong các lĩnh vực như chiến lược, chuyên môn kỹ thuật và vận hành và mối quan hệ với các nhà hoạch định chính sách, để hỗ trợ họ tham gia tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Một thành phần quan trọng để đạt được điều này là Chương trình thí điểm về các quyền mới, cho phép các quốc gia tham gia tích cực hơn vào công việc phát triển tiêu chuẩn ISO trong các lĩnh vực cụ thể như du lịch, sản phẩm thực phẩm và đánh giá sự phù hợp. Điều này, đến lượt nó, góp phần cải thiện phúc lợi công cộng trong các lĩnh vực quan trọng như sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường, tạo ra sự tăng trưởng kinh tế và là cửa ngõ cho thị trường thế giới.

Lê Thành Kông