Mô hình kiểm định lưu động và tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, May 18, 2020 | 10:18 - Lượt xem: 172

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-KHCN ngày 12/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai mô hình kiểm định lưu động và tuyên truyền văn bản pháp luật về đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao chủ trì, phối hợp với trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Lạng Giang và Lục Nam để triển khai mô hình kiểm định lưu động tại hai chợ thuộc địa bàn.

Mục đích của việc triển khai mô hình nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân chấp hành quy định pháp luật về đo lường, đặc biệt là việc chấp hành công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong thương mại bán lẻ, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Ban quản lý chợ, tiểu thương trong chợ về thực thi các quy định của pháp luật về đo lường. Thông qua việc triển khai mô hình, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất nhân rộng cho các huyện còn lại ở những năm tiếp theo.

Nội dung chính của việc triển khai mô hình là:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện kiểm định tại 02 chợ các cân đồng hồ lò xo theo lựa chọn của UBND huyện. Ban Quản lý chợ có trách nhiệm tập hợp các loại cân đồng hồ lò xo đang sử dụng để kinh doanh buôn bán tại chợ thực hiện kiểm định. Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ bố trí kiểm định viên, chuẩn đo lường thực hiện kiểm định. Đối với các cân đồng hồ kiểm định đạt yêu cầu, tiểu thương sẽ được cấp 01 giấy chứng nhận kiểm định, được dán tem, kẹp chì theo quy định.

Cùng với các hoạt động kiểm định cân, trong thời gian tới để tuyên truyền văn bản pháp luật về đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sẽ tổ chức hội nghị tại UBND huyện cho các Ban quản lý chợ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện, đại diện UBND các xã, thị trấn và một số tiểu thương của các chợ đã triển khai mô hình.

Thông qua hoạt động triển khai mô hình, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất biện pháp quản lý; nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật về đo lường của Ban Quản lý và tiểu thương kinh doanh trong chợ.

Nguyễn Thị Thắng