Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật,  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. Điều 5. Mức hỗ trợ 1. Đối với […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE