Viết bởi admin | 1 February, 2023 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN về Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế các Quyết định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu. Những hàng hóa sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này: a) Bất động sản; b) Hàng hóa tạm nhập tái xuất; […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Quyết định số 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 Quy ñịnh quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. – Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/06/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý về tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2008, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. – Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 08 năm 2007, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. – Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018  sửa đổi, bổ sung một số đều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường về đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; cách xác định thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường; kiểm tra nhà nước về đo lường; kinh phí lấy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Luật đo lường, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường. Luật […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 22,600,492
  • 3,543,875
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp