Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 17:56 - Lượt xem: 1026

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2008, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.