Viết bởi admin | 27 April, 2023 | 0 Bình luận |

Ngày 15/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”. Đối tượng áp dụng:  Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 February, 2023 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN về Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế các Quyết định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 January, 2023 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung bắt […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 April, 2021 | 0 Bình luận |

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu. Những hàng hóa sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này: a) Bất động sản; b) Hàng hóa tạm nhập tái xuất; […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Quyết định số 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 Quy ñịnh quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. – Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/06/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý về tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2008, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. – Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 08 năm 2007, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. – Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018  sửa đổi, bổ sung một số đều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 22,502,701
  • 3,539,449
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp