Video đào tạo kiến thức về Hệ thống QLCL ISO đối với cơ quan hành chính nhà nước

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Apr 27, 2021 | 10:26 - Lượt xem: 3033

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng các video đào tạo kiến thức về ISO trên trang thông tin điện tử https://skhcn.bacgiang.gov.vn/video, cụ thể như sau:

1. Video đào tạo nhận thức, duy trì, cải tiến chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

2. Video hướng dẫn viết quy trình ISO phù hợp với mô hình khung và các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015

3. Video kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

4. Video đào tạo về đo lường nhu cầu và thỏa mãn khách hàng

5. Video áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động của UBND cấp xã

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giới thiệu các video đến các cán bộ, công chức có liên quan để tìm hiểu kiến thức về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Nguyễn Thị Thắng – Phòng QLTCCL