Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 21:57 - Lượt xem: 1849

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa).