Luật Đo lường số: 04/2011/QH13

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 17:06 - Lượt xem: 888

Luật đo lường, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam.

Xem toàn văn tại đây.