Danh sách doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 17:21 - Lượt xem: 1184

 

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Số giấy phép vận chuyển Ngày thông báo
Địa chỉ Tên hàng vận chuyển Biển kiểm soát Ngày hết

hiệu lực

1. Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang 01 12/1/2018 Số 386, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang Chlorine 98C-069.78 20/3/2019
2. Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang 09 18/5/2019 Số 386, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang Chlorine 98C-069.78 5/11/2019
3. Công ty TNHH Dakyong Chem Vina 11 21/6/2019 Lô 15,17 CCN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Axits phosphoric (DK-850) 98C-147.46 23/6/2020
4. Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang 23 29/10/2019 Số 386, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang Chlorine   03/2/2020