Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 17:30 - Lượt xem: 945

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường về đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; cách xác định thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường; kiểm tra nhà nước về đo lường; kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam.

Xem toàn văn tại đây.