Hệ thống văn bản QPPL về Quản lý chất lượng và Đánh giá SPH

Người viết: admin - : Thursday, Aug 31, 2017 | 11:56 - Lượt xem: 17213

Văn bản QPPL về quản lý chất lượng

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
1983/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự15/10/2014
772/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)03/4/2013
1997/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)10/10/2012
402/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN25/3/2010
401/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN25/3/2010
1024/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2;2008/BKHCN)06/8/2008
09/2018/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.01/07/2018
12/2017/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.28/9/2017
07/2017/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.16/06/2017
02/2017/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, qu chuẩn kỹ thuật31/3/2017
110/2016/TTLT-BTC-BKHCNThông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu30/6/2016
11/2016/TT-BKHCNThông tư hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí28/6/2016
09/2016/TT-BKHCNThông tư quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa09/6/2016
77/2016/TTLT-BTC-BKHCNThông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN30/6/2016
36/2014/TT-BKHCNThông tư quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh gia sự phù hợp12/12/2014
29/2014/TTLT-BKHCN-BNVThông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện15/10/2014
02/2014/TT-BKHCNThông tư sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy31/3/2014
26/2013/TT-BKHCNThông tư quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ15/11/2013
13/2013/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN12/4/2013
28/2012/TT-BKHCNThông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật12/12/2012
26/2012/TT-BKHCNThông tư quy định việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường12/12/2012
16/2012/TT-BKHCNThông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ27/08/2012
05/2012/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô12/03/2012
01/2011TTLT-BNV-BKHCNThông tư liên tịch hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với cán bộ công chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa07/4/2011
22/2010/TT-BKHCNThông tư quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 29/12/2010
06/2009/TT-BKHCNThông tư Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân03/04/2009
154/2018/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KHCN09/11/2018
78/2018/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật16/5/2018
107/2016/NĐ-CPNghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp2016
05/2007/QH12Luật chất lượng SPHH21/11/2007

Văn bản QPPL về QLCL & Đánh giá sự phù hợp - Quốc hội

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
05/2007/QH12Luật chất lượng SPHH21/11/2007
3482/2017/QĐ-BKHCNQuyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN08/12/2017
01/2009/TT-BKHCNThông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ20/03/2009
68/2006/QH11Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật29/06/2006

Văn bản QPPL về QLCL & Đánh giá sự phù hợp - Thủ tướng

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
37/2017/QĐ-TTgQuyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng18/7/2017
154/2018/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KHCN09/11/2018
119/2017/NĐ-CPNghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa1/11/2017
107/2016/NĐ-CPNghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp2016
36/2010/QĐ-TTgQuyết định ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"15/04/2010