Lấy ý kiến văn bản lĩnh vực TCĐLCL

Người viết: admin - : Sunday, Nov 12, 2017 | 21:07 - Lượt xem: 179936

1. Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

2. Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Sửa đổi Khoản 7 Điều 6 của Thông  tư số 15/2015/TT-BKHCN

3. Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

4. Lấy ý kiến dự thảo QCVN 3:2017/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em

5. Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi QCVN 9:2012/BKHCN Tương thích điện từ (EMC) đối với một số thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

6. Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thiên nhiên

7. Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về dầu nhờn động cơ

8. Góp ý dự thảo mô hình khung HTQLCL theo ISO 9001:2015

9. Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy