Tài liệu Năng suất chất lượng

Người viết: admin - : Tuesday, Mar 5, 2019 | 15:32 - Lượt xem: 45693

6 Sigma Lý thuyết và thực hành

Hướng dẫn áp dụng HACCP, GMP va GHP

Loại bỏ 7 lãng phí

Bảy cộng cụ kiểm soát chất lượng

Phương pháp quản lý tính gọn

Các hệ thống Quản lý và công cụ cải tiến NSCL

Quản lý rủi ro ISO 3100

Thẻ điểm cân bằng

Mô hình nhóm huấn luyện

Quản lý trực quan

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể

Thực hành 5S hoàn thiện

Năng suất cao hơn và nơi làm việc tốt hơn

Sách ISO22000

Sách HT QLMT ISO 14000

Quản lý chất lượng toàn diện

Sách MFCA – Final

Cẩm nang hạch toán chi phí dòng nguyên liệu theo tiêu chuẩn ISO 14051

Sách hệ thống QLCL hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834

Cẩm nang thực hành nông nghiệp G.A.P