Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số: 68/2006/QH11

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 16:42 - Lượt xem: 772

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật,  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam.

Xem toàn văn tại đây