Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 17:53 - Lượt xem: 956

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 08 năm 2007, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018  sửa đổi, bổ sung một số đều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.