Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường về đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; cách xác định thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường; kiểm tra nhà nước về đo lường; kinh phí lấy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Luật đo lường, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường. Luật […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật,  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. – Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 19,415,745
  • 3,362,103
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp