Các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Feb 10, 2022 | 8:44 - Lượt xem: 3788

1 TCVN 12455:2018 Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác. Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác nuôi Còn hiệu lực
2 TCVN 12456:2018 Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác. Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác đánh bắt Còn hiệu lực
3 TCVN 12457:2018 Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể. Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể nuôi Còn hiệu lực
4 TCVN 12458:2018 Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể. Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể đánh bắt Còn hiệu lực
5 TCVN 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi Còn hiệu lực
6 TCVN 12850:2019 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc Còn hiệu lực
7 TCVN 12851:2019 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc Còn hiệu lực
8 TCVN 13142-1:2020 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc. Phần 1: Yêu cầu đối với hệ thống quản lý sản xuất cacao bền vững Còn hiệu lực
9 TCVN 13142-2:2020 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc. Phần 2: Yêu cầu đối với kết quả thực hiện (về khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường) Còn hiệu lực
10 TCVN 13142-3:2020 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc. Phần 3: Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc Còn hiệu lực
11 TCVN 13142-4:2020 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc. Phần 4: Yêu cầu đối với các chương trình chứng nhận Còn hiệu lực
12 TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm. Phần 1: Yêu cầu chung Còn hiệu lực
13 TCVN 13166-2:2020 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm. Phần 2: Thịt trâu và thịt bò Còn hiệu lực
14 TCVN 13166-3:2020 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm. Phần 3: Thịt cừu Còn hiệu lực
15 TCVN 13166-4:2020 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm. Phần 4: Thịt lợn Còn hiệu lực
16 TCVN 13166-5:2020 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm. Phần 5: Thịt gia cầm Còn hiệu lực
17 TCVN 13167:2020 Truy xuất nguồn gốc. Các tiêu chí đánh giá hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm Còn hiệu lực
18 TCVN 13258:2020 Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thuốc hóa dược Còn hiệu lực
19 TCVN 13274:2020 Truy xuất nguồn gốc. Hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy vết Còn hiệu lực
20 TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc. Định dạng vật mang dữ liệu Còn hiệu lực