Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Nov 17, 2020 | 8:57 - Lượt xem: 208

Ngày 04/11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng áp dụng cho từng dịch vụ như sau:

TT Tên dịch vụ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1 Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) QCVN 34:2019/BTTTT
2 Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình) QCVN 34:2019/BTTTT
3 Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất QCVN 36:2015/BTTTT
4 Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất QCVN 81:2019/BTTTT

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ nêu trên được thay thế bằng quy chuẩn mới thì áp dụng theo quy chuẩn mới.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.