Bản tin TBT Tháng 8/2021

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Aug 25, 2021 | 14:39 - Lượt xem: 1747

TIN CẢNH BÁO

*/ Lĩnh vực thực phẩm

Thông báo của Canada về ghi nhãn dinh dưỡng – Bảng giá trị hàng ngày

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/649 ngày 30/6/2021, Canada thông báo về Đề xuất cập nhật Tài liệu tham khảo được hợp nhất có tựa đề Ghi nhãn Dinh dưỡng – Bảng Giá trị hàng ngày (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp). Quy định này áp dụng đối với tất cả các sản phẩm đóng gói sẵn được bán trên thị trường Canada và sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040).

Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất cập nhật giá trị kali và natri cho các nhóm tuổi cụ thể trong Bảng giá trị hàng ngày để phản ánh Lượng natri và kali tham khảo trong chế độ ăn uống được cập nhật năm 2019 (DRI). DRIs là một tập hợp toàn diện các giá trị tham chiếu về chất dinh dưỡng cho các quần thể khỏe mạnh được sử dụng để cung cấp thông tin về các chính sách và chương trình dinh dưỡng. Bảng giá trị hàng ngày đưa ra lượng chất dinh dưỡng được khuyến nghị (giá trị hàng ngày) cho các nhóm tuổi cụ thể cho mục đích ghi nhãn dinh dưỡng. Đây là những điểm tham chiếu dựa trên giá trị phần trăm hàng ngày (% DV) trong bảng Thông tin dinh dưỡng. Giá trị hàng ngày hiện tại của Canada đối với kali và natri dựa trên các DRI năm 2005 và do đó Bộ Y tế Canada đề xuất cập nhật Bảng giá trị hàng ngày để phản ánh các DRI mới 2019.

Mục đích của thông báo này là: Các sửa đổi được đề xuất đối với Bảng giá trị hàng ngày nhằm cập nhật việc ghi nhãn thực phẩm để phản ánh các khuyến nghị khoa học mới nhất, Lượng tiêu thụ tham chiếu trong chế độ ăn năm 2019 (DRIs) đối với natri và kali, sẽ cải thiện khả năng lựa chọn thực phẩm lành mạnh của người Canada; Ngoài ra, Thông báo còn nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 07/9/2021.

Thông báo của Canada về ghi nhãn dinh dưỡng – Bản lượng thực phẩm tham khảo

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/650 ngày 30/6/2021, Canada thông báo về Thông báo Đề xuất Cập nhật Tài liệu tham khảo hợp nhất có tên Ghi nhãn Dinh dưỡng – Bảng Lượng thực phẩm tham khảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp). Quy định này áp dụng đối với tất cả các sản phẩm đóng gói sẵn được bán trên thị trường Canada và sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040).

Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất sửa đổi Bảng Lượng thực phẩm tham khảo (TRA) dựa trên dữ liệu tiêu dùng mới và xu hướng thị trường, đồng thời giải quyết những khoảng trống đã xác định trong một số loại thực phẩm nhất định. TRA quy định lượng thực phẩm thường được tiêu thụ trong một lần ăn uống cho các loại thực phẩm khác nhau. Chúng được sử dụng để xác định những gì được coi là sản phẩm đóng gói sẵn một khẩu phần và chúng là cơ sở để xác định khẩu phần được công bố trong bảng Thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm đóng gói sẵn nhiều khẩu phần. TRA được xem xét khi đưa ra công bố về hàm lượng chất dinh dưỡng và công bố về sức khỏe và cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xác định và công bố khẩu phần cho mỗi loại thực phẩm.

Các đề xuất sửa đổi bổ sung: danh mục số lượng tham chiếu mới; ví dụ sản phẩm cho các loại thực phẩm hiện có; hướng dẫn khai báo khẩu phần đối với các dạng thực phẩm bổ sung; và hướng dẫn khai báo khẩu phần đối với thực phẩm cần chuẩn bị thêm.

Những thay đổi được đề xuất cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn về một số loại thực phẩm và giải quyết những khoảng trống được xác định sau khi sửa đổi nhãn dinh dưỡng năm 2016 đối với Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm được hoàn thiện, liên quan đến việc thực hiện lượng tham chiếu và tuyên bố khẩu phần theo khẩu phần đã nêu.

Mục đích của thông báo này là: Các sửa đổi được đề xuất đối với Bảng lượng thực phẩm tham khảo (TRA) nhằm cập nhật TRA dựa trên dữ liệu tiêu dùng mới và xu hướng thị trường, đồng thời giải quyết những khoảng trống đã xác định trong các loại thực phẩm nhất định, điều này sẽ cải thiện khả năng lựa chọn thực phẩm lành mạnh của người Canada; Ngoài ra, Thông báo còn nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 07/9/2021.

 

*/ Lĩnh vực dược phẩm – mỹ phẩm

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mỹ phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/506, G/TBT/N/BHR/607, G/TBT/N/KWT/575, G/TBT/N/OMN/441, G/TBT/N/QAT/596, G/TBT/N/SAU/1205, G/TBT/N/YEM/203 ngày 07/7/2021, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC về Sản phẩm mỹ phẩm – Quy chuẩn kỹ thuật về công bố sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân (16 trang, bằng tiếng Ả Rập; 15 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này liên quan đến các tiêu chí về công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời quy chuẩn mô tả các tiêu chí cơ bản của việc công bố có thể chấp nhận được đối với sản phẩm mỹ phẩm.

Mục đích của việc ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Canada về sản phẩm y tế tự nhiên

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/648 ngày 30/6/2021, Canada thông báo Quy định sửa đổi Quy định về Sản phẩm y tế tự nhiên (60 trang, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp).

Bộ Y tế Canada đang đề xuất sửa đổi Quy định về Sản phẩm y tế tự nhiên (viết tắt là NHPR) với bốn yêu cầu ghi nhãn sau:

1) Bảng Thông tin sản phẩm: Thông tin quan trọng theo quy định của NHPR yêu cầu trên nhãn của sản phẩm sức khỏe tự nhiên (NHP) ở định dạng không được tiêu chuẩn hóa sẽ được yêu cầu trong bảng Thông tin sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. Một số sản phẩm sức khỏe tự nhiên có rủi ro thấp hơn sẽ được miễn trừ khỏi yêu cầu bảng Thông tin sản phẩm và tính linh hoạt sẽ được cung cấp cho các sản phẩm có gói quá nhỏ để chứa bảng thông tin đầy đủ.

2) Ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm, gluten và aspartame: Các sản phẩm có chứa chất gây dị ứng thực phẩm ưu tiên, gluten hoặc aspartame sẽ yêu cầu một tuyên bố chỉ rõ như vậy một cách nhất quán trong bảng Thông tin sản phẩm hoặc ở nơi khác trên nhãn nếu sản phẩm được miễn bảng dữ kiện.

3) Nội dung nhãn được hiển thị rõ ràng và nổi bật: Nội dung trên nhãn, bao gồm cả trong bảng Thông tin sản phẩm, sẽ phải tuân theo các yêu cầu về tính dễ đọc được cải thiện, bao gồm kích thước loại tối thiểu, các loại phông chữ tiêu chuẩn và các yêu cầu về độ tương phản màu sắc. Điều này sẽ đảm bảo người tiêu dùng có thể xác định vị trí, đọc và so sánh các thông tin an toàn quan trọng.

4) Thông tin liên hệ được hiện đại hóa: Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể hiển thị địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc địa chỉ trang web trong bảng Thông tin sản phẩm của sản phẩm sức khỏe tự nhiên (hoặc ở nơi khác trên nhãn nếu NHP được miễn yêu cầu về bảng thông tin) thay vì địa chỉ bưu điện, như hiện tại được yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ Y tế Canada sẽ nhân cơ hội này để đưa ra một số sửa đổi nhất định cho Quy định NHPR chỉ để làm rõ. Những điều này sẽ không đặt ra các yêu cầu mới cũng như không loại bỏ các yêu cầu hiện có và dự kiến ​​sẽ không trung lập về chi phí đối với cả chính phủ và các bên được điều chỉnh.

Mục đích của quy định này là: Việc sử dụng NHP ở người Canada ngày càng tăng và dự kiến ​​sẽ còn tăng hơn nữa do một số yếu tố, chẳng hạn như dân số già của Canada, đại dịch COVID-19, khả năng tiếp cận nhiều hơn với Internet và các nguồn thông tin khác về các sản phẩm tự chăm sóc, và sự gia tăng vai trò của người tiêu dùng trong việc tự chăm sóc bản thân của họ. Khi thông tin chính trên nhãn NHP không được trình bày ở định dạng rõ ràng, nhất quán và dễ đọc, sẽ khiến người tiêu dùng và các chuyên gia y tế khó xác định, đọc và so sánh các thông tin an toàn quan trọng. Việc truyền đạt thông tin chính yếu trên nhãn sản phẩm sức khỏe có thể dẫn đến việc mua hàng không chính xác và gây ra những tác hại có thể phòng tránh được. Những tác hại có thể ngăn ngừa được và sự chậm trễ trong việc điều trị hiệu quả do mua hoặc sử dụng không đúng cách, tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự an toàn của người dân Canada, tạo thêm gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và tác động đến nền kinh tế Canada thông qua việc giảm năng suất. Các mục tiêu của đề xuất quy định này là:

  1. Cải thiện việc tự lựa chọn và sử dụng an toàn các NHP bằng cách hỗ trợ sự lựa chọn sáng suốt và làm cho nhãn dễ đọc hơn với thông tin rõ ràng, chính xác và dễ tiếp cận được trình bày ở định dạng nhất quán;
  2. Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Canada bằng cách giảm thiểu số lượng các tác hại có thể ngăn ngừa được liên quan đến việc sử dụng NHP; và,
  3. Đưa ra các sửa đổi để làm rõ các điều khoản hiện hành của NHPR.

Ngoài ra quy định này còn nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 04/9/2021.

*/ Lĩnh vực xây dựng

Thông báo của Braxin về gạch ceramic

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1204 ngày 07/7/2021, Braxin thông báo về Pháp lệnh Inmetro số 286, ngày 29 tháng 6 năm 2021. (5 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Pháp lệnh Inmetro số 286 sửa đổi Pháp lệnh Inmetro số 412 ngày 01/9/2014, bao gồm các yêu cầu đánh giá sự phù hợp đối với vật liệu và thiết bị xây dựng dân dụng, được phê duyệt trong Pháp lệnh Inmetro số 658 năm 2012, Phụ lục M – Gạch gốm để phủ và gạch sứ.

Mục đích ban hành Pháp lệnh này nhằm đảm bảo nhu cầu của khu vực sản xuất, đối với Inmetro, để thực hiện đánh giá sự phù hợp đối với vật liệu và thiết bị xây dựng dân dụng; Sự cần thiết phải cải thiện các chương trình đánh giá sự phù hợp cho gạch men và cho gạch gốm dạng khối cho kết cấu và khối xây kín cũng như các yêu cầu của chứng nhận sản phẩm; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Pháp lệnh dự kiến được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/7/2021.

*/ Lĩnh vực khác

Thông báo của Vương Quốc Anh về hạt vi nhựa

*******

Theo Thông báo G/TBT/N/GBR/29/Add.1 của Vương Quốc Anh ngày 30/07/21, hạt vi nhựa  là một hạt nhựa rắn không tan trong nước có kích thước lên đến 5mm, quá nhỏ để được lọc ra các hệ thống trong xử lý nước thải. Ước tính có khoảng 680 tấn hạt vi nhựa đã được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân ở Anh mỗi năm, hàng tỷ tấn trong số đó sẽ trôi ra biển. Các hạt nhỏ tích tụ vì chúng không phân hủy sinh học và được coi là không thể phục hồi sau khi được giải phóng. Hạt vi nhựa đã được bổ sung vào nhiều loại sản phẩm chăm sóc cá nhân trong nhiều năm, bao gồm nước rửa tay, tẩy tế bào chết, kem đánh răng, sữa tắm và mỹ phẩm.

Các quy định nghiêm cấm việc sử dụng hạt vi nhựa như một thành phần trong sản xuất các sản phẩm chăm sóc cá nhân và kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào có chứa hạt vi nhựa (quy định 3). Vi phạm điều cấm này là vi phạm (quy định 3). Các định nghĩa về “hạt nhựa” và “sản phẩm chăm sóc cá nhân sau khi rửa sạch” được nêu trong quy định số 2.

Thông báo của Hoa Kỳ về đầu vòi hoa sen

*******

Theo thông báo G/TBT/N/USA/1639/Rev.1  ngày 23/07/21 của Hoa Kỳ Thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất và thông báo về cuộc họp công khai – Trong thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đề xuất sửa đổi định nghĩa hiện tại về “đầu vòi hoa sen” được thông qua trong quy tắc cuối cùng ngày 16/12/2020, bằng cách khôi phục định nghĩa trước đó về “đầu vòi hoa sen”. Việc khôi phục định nghĩa trước đây phù hợp với mục đích của Đạo luật Bảo tồn và Chính sách Năng lượng (EPCA). Hơn nữa, DOE dự kiến ​​xác định, khi khôi phục định nghĩa trước đây về “đầu vòi hoa sen”, tất cả các vòi hoa sen trong một sản phẩm có chứa nhiều vòi hoa sen sẽ được coi là một phần của một vòi hoa sen duy nhất để xác định việc tuân thủ tiêu chuẩn 2,5 gallon/phút (gpm). Ngoài ra, DOE đề xuất loại bỏ định nghĩa hiện tại về “phun xịt toàn thân” được thông qua trong Quy tắc cuối cùng vào tháng 12 năm 2020. DOE xin ý kiến đối với tất cả các nội dung của đề xuất này, bao gồm dữ liệu và thông tin để hỗ trợ đánh giá định nghĩa “đầu vòi hoa sen” từ Quy tắc cuối cùng vào tháng 10 năm 2013 có nên được khôi phục hay không và thông báo hội thảo trên web để thu thập ý kiến và dữ liệu về đề xuất của mình.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/09/2021.

Thông báo của Braxin về ghi nhãn bao bì

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1222 ngày 30/7/2021, Braxin thông báo về Pháp lệnh Inmetro số 240, ngày 16 tháng 7 năm 2021. (2 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp Thực phẩm (gọi tắt là MAPA) ban hành Pháp lệnh MAPA số 240 sửa đổi phụ lục của Chỉ thị Quy phạm MAPA số 22 ngày 24 tháng 11 năm 2005, phê duyệt quy chuẩn kỹ thuật về ghi nhãn bao bì các sản phẩm động vật.

Mục đích của Pháp lệnh này là: Pháp lệnh đã thông báo số. 240 quy định việc ghi nhãn các sản phẩm có nguồn gốc động vật, thay thế Quy chuẩn kỹ thuật 67, ngày 14 tháng 12 năm 2020, được thông báo tại Thông báo số G/TBT/N/BRA /1111, nhằm nội dung hóa nghị quyết MERCOSUR/GMC số 26/03, trong phạm vi khung quy định của Braxin. Quy chuẩn kỹ thuật số 67 có các tuyên bố không đáp ứng được mục tiêu đề xuất ban đầu và do đó bị thu hồi; ; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Pháp lệnh dự kiến được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

(dịch từ các Thông báo TBT của WTO)

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

*******

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Thông tư hướng dẫn danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật và nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu. Áp dụng đối với các  tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trừ trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ nội địa đưa vào khu phi thuế quan hoặc khu vực hải quan riêng để phục vụ xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu công trình).

Theo Thông tư, khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp bao gồm khoáng sản được khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc quyết định việc khai thác khoáng sản đi kèm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Tại Thông tư kèm theo danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư (trừ khoáng sản tạm nhập – tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/8/2021.

Quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

*******

Ngày 30/6/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2021/TT-BYT về việc quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

Kèm theo thông tư Phụ lục danh mục 80 chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện; chỉ đạo các đơn vị tham gia kiểm nghiệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe xây dựng phương pháp, đầu tư nhân lực, trang thiết bị kiểm nghiệm để đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm các chất có trong Danh mục.

Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện, Sở Y tế chỉ đạo các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị liên quan kiểm tra và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại địa phương

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021.

Quy chuẩn kỹ thuật đối với muối thực phẩm và muối tinh

*******

Ngày 03/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra  Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh.

Quy chuẩn này áp dụng đối với: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sản xuất chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu muối thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam; Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm đáp ứng quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, lấy mẫu và quy định về quản lý đối với muối thực phẩm. Muối thực phẩm phải đáp ứng các chỉ tiêu sau đây: Hàm lượng NaCl, độ ẩm, hàm lượng chất không tan trong nước, Hàm lượng I-ốt, Hàm lượng Asen,Chì, Cadimi, thủy ngân, đồng…

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) tinh cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, lấy mẫu và quy định về quản lý đối với muối tinh. Muối tinh cũng cần đáp ứng các chỉ tiêu: Hàm lượng NaCl, % khối lượng chất khô, hàm lượng chất không tan trong nước, % khối lượng chất khô, Hàm lượng ion Canxi (Ca2+), % khối lượng chất khô,Hàm lượng ion Magie (Mg2+), % khối lượng chất khô, Hàm lượng ion sulfat (SO42-), % khối lượng chất khô…

Đối với muối thực phẩm tổ chức, cá nhận sản xuất chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bảo đảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 04/8/2021.

Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

*******

Ngày 30/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi – hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Theo Quy chuẩn sửa đổi, trước khi lưu thông trên thị trường, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi thương mại phải được công bố hợp quy (trừ thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; thực phẩm đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam về thực phẩm nhưng được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi; thức ăn truyền thống thương mại, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản được sản xuất, mua bán, sơ chế tại hộ gia đình, hộ kinh doanh).

Bổ sung quy định thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản sau khi công bố hợp quy phải có dấu hợp quy. Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy thực hiện tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Đồng thời, bãi bỏ quy định về hàm lượng tối đa cho phép của các chỉ tiêu Salmonella, Asen tổng số (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) trong thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực vật.

Ngoài ra còn sửa đổi, bổ sung một số hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

(Nguyễn Thị Thắng)

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

 

Một số quy định về thủ tục nhập khẩu vào thị trường Israel

*******

Tại Israel, các quy định và quy tắc liên quan đến thương mại được các các cơ quan như Bộ Kinh tế và Công nghiệp, Cơ quan Hải quan, các cơ quan chính thống liên quan khác, tùy thuộc vào loại hàng hóa được xuất khẩu hay nhập khẩu, cung cấp cho các thương nhân. Israel có chế độ nhập khẩu cởi mở và minh bạch. Tuy nhiên, cũng có những nước yêu cầu thương nhân Israel phải có giấy phép nhập khẩu khi tiến hành hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ nước này. Đồng thời, những nước này cũng không cho phép nhập khẩu hàng hóa từ Israel vào thị trường của họ. Đây chủ yếu là những nước mà Israel không thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về nguyên tắc, hầu hết các sản phẩm được phép nhập khẩu vào Israel, nhưng đối với một số sản phẩm nhất định, yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu. Israel đã ban hành Lệnh Nhập khẩu tự do quy định chi tiết các yêu cầu đối với nhập khẩu hàng hóa vào Israel, sử dụng Hệ thống mã hàng hóa 8 chữ số HS. Lệnh Nhập khẩu tự do nhập khẩu vào Israel. Thông thường, hàng hóa nêu trong phụ lục 1 cần phải có giấy phép nhập khẩu vì các lý do liên quan đến an toàn và an ninh; hàng hóa trong Phụ lục 2 phải tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể hoặc các yêu cầu kỹ thuật do các cơ quan có thẩm quyền quy định; những hàng hóa này cũng được yêu cầu phải có sự thông qua của Viện Tiêu chuẩn hóa Israel (SII) và phải thực hiện kiểm tra mẫu để đảm bảo rằng tất cả hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn đã đặt ra. Nhiều khi, sản phẩm được kiểm tra mẫu trước khi được nhập khẩu vào Israel. Lệnh Nhập khẩu tự do được rà soát, bổ sung, sửa đổi theo định kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo thông tin của Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel:

– Lệnh Nhập khẩu tự do cho phép nhập khẩu hàng hóa tự do vào Israel theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2. Nhìn chung, phụ lục 1 bao gồm các loại hàng hóa đòi hỏi phải có giấy phép nhập khẩu vì lý do liên quan đến vấn đề an toàn và an ninh. Phụ lục này mô ta các loại hàng hóa chịu sự cấp phép khi được nhập khẩu vào Israel và quy định cụ thể Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu. Giấy phép được cấp bởi các Bộ Kinh tế và Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Bảo vệ Môi trường, tùy thuộc vào chủng loại hàng hóa được nhập khẩu. Những cơ quan này có thẩm quyền quyết định về việc cấp giấy phép hay không cấp, với lý do các cân nhắc về chính sách. Hiệu lực của giấy phép cũng khác nhau, đối với từng loại hàng hóa nhập khẩu. Đề nghị xin cấp giấy phép nhập khẩu theo Phụ lục 1 được giải quyết trong vòng 14 ngày làm việc, mặc dù trong hầu hết các trường hợp được xử lý dưới 7 ngày làm việc.

– Phụ lục 2 bao gồm các loại hàng hóa phải tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể hoặc các yêu cầu kỹ thuật do các cơ quan có thẩm quyền quy định. Kèm theo đó là các điều kiện đi kèm để đảm bảo an toàn và xem xét về mặt an ninh.

– Lệnh Nhập khẩu tự do cũng nêu ra các trường hợp đặc biệt, theo đó cơ quan có thẩm quyền được miễn trừ đối với hàng hóa cần phải xin giấy phép hoặc đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Israel hiện đang hoàn thiện sửa đổi Luật Sắc lệnh Xuất khẩu và Nhập khẩu năm 1979 (ban đầu dựa trên một Sắc lệnh từ thời kỳ cai trị của Anh) để phản ánh chính sách thương mại tự do hiện hành của Chính phủ.

  1. Các quy định liên quan đến quá trình nhập khẩu
  2. a) Giấy phép nhập khẩu:

Giấy phép này được xin từ Bộ Kinh tế và Công nghiệp và chỉ bằng tiếng Do Thái. Nhà nhập khẩu xin giấy phép nhập khẩu phải là công dân Israel hoặc là công ty thường trú tại Israel. Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu phải được gửi kèm theo hóa đơn chiếu lệ hoặc báo giá từ nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất nước ngoài.

  1. b) Ghi nhãn mác hàng hóa:

Israel duy trì các quy định về ghi nhãn mác sản phẩm và ký mã hiệu nước xuất xứ. Tất cả các hàng hóa nhập khẩu vào Israel phải có nhãn mác ghi rõ nước xuất xứ; tên và địa chỉ của nhà sản xuất; tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu Israel; nội dung, trọng lượng và thể tích sản phẩm. Tất cả các nhãn mác hàng phải bằng tiếng Do Thái, tiếng Anh có thể được ghi thêm vào miễn là các chữ được in ra không lớn hơn các chữ  ằng tiếng Do Thái.

  1. c) Chứng nhận Kosher:

Chứng nhận Kosher được cấp bởi Chief Rabbinate (Giáo sĩ Trưởng) được yêu cầu để nhập khẩu thực phẩm vào Israel bất cứ khi nào nhà nhập khẩu muốn tiếp thị các sản phẩm thực phẩm với ký mã hiệu Kosher trên đó.

  1. Danh mục các hàng hóa bị cấm nhập khẩu

Israel đặt ra các lệnh cấm nhập khẩu vì các lý do bảo vệ sức khỏe con người, đạo đức công cộng, môi trường và an ninh. Israel là một bên ký kết Công ước Basel về xử lý Chất thải Nguy hiểm, Nghị định thư Montreal và CITES (hiệp ước bảo vệ các loài động vật và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng). Các lệnh cấm được áp dụng bình đẳng đối với tất cả các đối tác thương mại. Các loại hàng hóa bị cấm gồm:

* Các sản phẩm rượu vang, rượu mạnh và nước ép nho có chỉ dẫn địa lý không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.

* Diêm được làm từ phốt pho trắng hoặc vàng.

* Phim khiêu dâm hoặc khiếm nhã.

* Tiền tệ, giấy bạc ngân hàng hoặc tiền xu được đấu thầu hợp pháp ở bất kỳ
quốc gia nào hoặc đã từng có một số lần được đấu thầu hợp pháp ở bất kỳ quốc gia nào, cho dù là hàng giả hay hàng nhái.

* Vé hoặc vật phẩm công khai cho xổ số hoặc cờ bạc.

* Mẫu hóa đơn bán hàng để trống là mẫu hoặc giấy tờ khác để có thể được điền
vào và sử dụng như một hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa từ nước ngoài.

* Túi đã qua sử dụng để đóng gói nguyên liệu rau củ.

* Dao, kính cắt, giáo và kiếm có đầu răng cưa hoặc lưỡi sắc, trừ loại dao dành
cho công việc chuyên môn hoặc sử dụng trong gia đình.

* Dụng cụ gây nhiễu máy đo tốc độ laser.

* Súng cầm tay giống cây bút, súng lục, vật phẩm kích hoạt bằng gas, v.v…

* Hộp chứa khí gas tác động đến thần kinh giống như một khẩu sung ngắn.

* Các trò chơi may rủi hoặc một phần của chúng được quy định trong Bộ luật hình sự.

* Hàng hóa thuộc tất cả các loại mang mô tả thương mại sai lệch như được xác định trong Luật bảo vệ người tiêu dùng.

* Các gói bưu phẩm có chứa các sinh vật sống như vipers, chất nổ, vật liệu dễ cháy và các gói/kiện nguy hiểm khác.

* Thiết bị nuôi ong đã qua sử dụng.

* Hàng hóa có thể được sử dụng như công cụ để pha chế hoặc tiêu thụ các loại ma túy nguy hiểm như được xác định Lệnh về ma túy nguy hiểm.

* Hàng hóa có thể được sử dụng để kích động bạo lực, khủng bố hoặc rủi ro cá nhân.

 (Lê Thành Kông)

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Câu hỏi: Những nét chính về cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) trong Hiệp định EVFTA? Đánh giá mức độ cam kết của EU so với các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trả lời: Với Hiệp định EVFTA: Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 07 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với một số ít mặt hàng còn lại (tương đương khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu), EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan (TRQ) với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn (07 năm).

Với Hiệp định CPTPP: Các nước CPTPP cam kết xóa bỏ hoàn toàn từ 97% đến 100% số dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy theo cam kết của từng nước và tùy theo lộ trình, tối đa là 17 năm (với Pê-ru).

******

Câu hỏi: So sánh mức độ cam kết của Việt Nam về xóa bỏ thuế quan trong Hiệp định EVFTA và Hiệp định CPTPP Với Hiệp định EVFTA: Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu).

Trả lời: Sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng TRQ theo cam kết WTO hoặc không cam kết.

Với Hiệp định CPTPP: Ta cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 66% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực và 86,5% số dòng thuế sau 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại có lộ trình giảm thuế chủ yếu từ 5 đến 10 năm. Đối với một số mặt hàng đặc biệt nhạy cảm, ta yêu cầu lộ trình trên 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ).

Như vậy, có thể thấy đối với cả hai Hiệp định, ta đều có lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu trong khoảng 10 năm với khoảng 99% số dòng thuế của các nước đối tác. Đối với những mặt hàng nhạy cảm, ta đều bảo lưu được một khoảng thời gian (lộ trình xóa bỏ thuế) tương đối dài (hơn 10 năm) hoặc áp dụng TRQ hoặc không cam kết.

******

Câu hỏi 8. Các cam kết về thương mại dịch vụ và đầu tư trong Hiệp định CPTPP và EVFTA có điểm tương đồng và khác biệt lớn nào?

Trả lời: Về hình thức cam kết: Trong Hiệp định EVFTA, hai bên xây dựng biểu cam kết cụ thể theo cách tiếp cận chọn-cho (liệt kê các ngành, phân ngành có cam kết mở cửa thị trường). Biểu cam kết cụ thể Hiệp định EVFTA chỉ phải chịu nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng (tức là trong trường hợp chính sách trong nước cho phép mở cửa hơn so với mức độ cam kết thì trong tương lai nếu thay đổi chính sách này sẽ không được kém hơn mức cam kết tại thời điểm Hiệp định có hiệu lực). Trong khi đó, trong Hiệp định CPTPP, các nước xây dựng biểu cam kết theo cách tiếp cận chọn-bỏ (tức là liệt kê các ngành, phân ngành bị hạn chế về mở cửa thị trường). Ngoài ra, các nước cũng cam kết áp dụng nguyên tắc “chỉ tiến không lùi”, tức là chỉ được điều chỉnh, thay đổi chính sách theo hướng tốt hơn mức đã áp dụng trước đó. Riêng Việt Nam có thời gian chuyển đổi 3 năm mới phải áp dụng nguyên tắc này.

Về mức độ mở cửa thị trường một số ngành cụ thể: Cả Hiệp định EVFTA và CPTPP có mức độ mở cửa cao hơn trong WTO đối với một số ngành như dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính, dịch vụ phân phối, dịch vụ vận tải… Trong số các dịch vụ này, giữa hai Hiệp định có mức độ cam kết khác nhau nhất định: – Dịch vụ tài chính: Hiệp định EVFTA có mức cam kết cao hơn khi cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc cho phép các tổ chức tín dụng EU nâng mức nắm giữ của phía nước ngoài lên 49% vốn điều lệ trong 02 ngân hàng thương mại cổ phần (ngoại trừ các ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank) của Việt Nam trong vòng 05 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. – Dịch vụ vận tải: Trong Hiệp định EVFTA, đối với dịch vụ gom hàng và dịch vụ tái phân phối công-ten-nơ rỗng, ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực ta cho phép các nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế của EU hoặc thành viên EU thực hiện các dịch vụ này trên tuyến Quy Nhơn – Cái Mép, sau 05 năm ta sẽ cho phép thực hiện dịch vụ tái phân phối công-ten-nơ rỗng trên tất cả các tuyến. Với dịch vụ nạo vét, ta cho phép doanh nghiệp EU lập liên doanh tới 51% để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đối với dịch vụ mặt đất ở sân bay, ta cam kết sau 05 năm kể từ khi ta mở cửa cho khu vực tư nhân sẽ cho phép các doanh nghiệp EU lập liên doanh với đối tác Việt Nam, trong đó vốn của phía nước ngoài không quá 49%, để đấu thầu cung cấp dịch vụ này. 03 năm sau đó, hạn chế vốn nước ngoài sẽ là 51%. Đây là những nội dung cam kết cao hơn của Hiệp định EVFTA so với Hiệp định CPTPP.

(Nguyễn Thị Thắng)