Sở KH&CN hướng dẫn tham gia Chương trình đảm bảo đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, May 11, 2021 | 8:41 - Lượt xem: 2136

Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996), Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18-12-2019) và “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” (kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17-3-2021), ngày 10/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 474/KHCN-TĐC về hướng dẫn tham gia chương trình đảm bảo về đo lường.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh biết để thực hiện. Nội dung các văn bản trên các tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: https://skhcn.bacgiang.gov.vn; của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa chỉ http://bacgiang.tcvn.gov.vn và các trang thông tin Chính phủ, bộ, ngành có liên quan và các văn bản kèm theo.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, đề nghị đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ thực hiện theo quy định.

Chi tiết liên hệ: Bà Mạc Thị Kim Thoa – Phó trưởng phòng Hành chính và Quản lý Đo lường, Chi cục TCĐLCL. Điện thoại: 0916161896. Email: macthoa@gmail.com.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến các thông tin trên đến tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý biết và thực hiện./.

Phòng HC&QLĐL