CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH BẮC GIANG – 36 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Sep 22, 2022 | 7:12 - Lượt xem: 2998

Cách đây 36 năm, thực hiện Quyết định số 655/UB ngày 23 tháng 09 năm 1986 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang (Chi cục TCĐLCL) được thành lập. Chi cục TCĐLCL là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bắc Giang và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cơ cấu tổ chức của Chi cục khi mới thành lập gồm phòng Hành chính Tổ chức, phòng Quản lý Đo lường, phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Chất lượng, điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, lực lượng cán bộ còn mỏng, thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Chi cục TCĐLCL Bắc Giang được thành lập đã đóng góp cho sự phát triển của hệ thống cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ Trung ương đến địa phương, góp phần đảm bảo về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới…Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã trở thành công cụ quan trọng, hữu hiệu và cấp bách hơn bao giờ hết…Hệ thống đo lường – thử nghiệm, cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được đầu tư mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Ảnh: Cán bộ, công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong 36 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của UBND tỉnh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và trực tiếp là Sở Khoa học và Công nghệ; Sự hỗ trợ của các ban, ngành ở trung ương, địa phương, sự đóng góp nỗ lực của cán bộ công chức viên chức, Chi cục TCĐLCL đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ một đơn vị có chức năng, nhiệm vụ còn hạn hẹp, số lượng cán bộ chuyên môn ít đến nay đã thực sự trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Mặc dù Chi cục TCĐLCL còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng công tác tổ chức từng bước kiện toàn, tinh gọn đến thời điểm hiện tại Chi cục có 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Phòng Hành chính và Quản lý Đo lường, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng), tổng số 13 công chức trong đó 10 đồng chí có trình độ thạc sĩ và 3 đồng chí có trình độ đại học.

Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, Chi cục TCĐLCL đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

Công tác tham mưu được cho là công tác quan trọng trong lĩnh vực quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Trong những năm qua, Chi cục đã tham mưu Sở Khoa học vả Công nghệ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cụ thể hóa các quy định của Nhà nước cho phù hợp với điều kiện địa phương; ban hành các Kế hoạch, Chương trình, Quy định phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh như: Hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia; Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 996) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;.., các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được ban hành làm cơ sở cho việc thống nhất quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trên cơ sở những qui định của pháp luật. Chính vì vậy, hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, thực hiện văn minh trong thương mại, nhằm phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Lễ phát động triển khai Mô hình điểm áp dụng công cụ 5S trong nhà trường.

Công tác tiêu chuẩn chất lượng luôn được quan tâm thực hiện nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng, đảm bảo tham gia tích cực vào việc góp ý dự thảo các tiêu chuẩn Việt Nam. Công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu về tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật đã được Chi cục TCĐLCL Bắc Giang thực hiện tốt thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc kiểm tra tại doanh nghiệp, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử, bản tin TBT… đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để áp dụng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, khẳng định uy tín của doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm hàng hóa khi lưu thông trên thị trường theo đúng quy định. Để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hiện nay Chi cục TCĐLCL Bắc Giang đã xây dựng kho dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phần mềm quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thường xuyên được cập nhật thông tin từ Trung tâm Thông tin TCĐLCL, thuộc Tổng cục TCĐLCL, nhằm phục vụ việc tra cứu và đưa ra kết quả trả lời nhanh, chính xác tới các cơ quan doanh nghiệp có yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho hoạt động của doanh nghiệp. Những năm qua công tác quản lý về chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đi vào chiều sâu, với những hiệu quả thiết thực. Chi cục TCĐLCL Bắc Giang đã thường xuyên chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và Công nghệ tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý Nhà nước về đo lường luôn được chú trọng, hiện nay hệ thống chuẩn của Chi cục TCĐLCL Bắc Giang đã được nâng cấp và được bổ sung một số máy móc thiết bị hiện đại, tiên tiến trong nhiều lĩnh vực như khối lượng, độ dài, dung tích, … Hàng năm, Chi cục TCĐLCL Bắc Giang đã tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường tại các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng phương tiện đo nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Đảm bảo phần lớn phương tiện đo trong danh mục phải kiểm định được quản lý, đặc biệt là các phương tiện đo sử dụng tại các đầu mối giao nhận lớn, các lĩnh vực nhạy cảm trong đời sống xã hội như: điện, nước, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, y tế, vận tải taxi, … Trong những năm gần đây công tác quản lý đo lường được thực hiện thường xuyên và trên các mặt hoạt động như: Việc quản lý sử dụng phương tiện đo trong sản xuất, kinh doanh, trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn với mục tiêu hoạt động đo lường phải đảm bảo tính thống nhất, đồng thời đạt được các tiêu chí minh bạch, khách quan, chính xác; đảm bảo công bằng giữa các bên trong mua bán, thanh toán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; An toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; văn minh trong giao dịch thương mại; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường; Đảm bảo thực hiện đúng qui định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong quá trình hoạt động, hàng năm Chi cục TCĐLCL Bắc Giang luôn chủ động tổ chức kiểm tra và đã phối hợp với các cơ quan như: UBND các huyện, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường.

Ảnh: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Về hoạt động của mạng lưới thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt nam (gọi tắt là TBT), công tác TBT đã thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam, thuộc các lĩnh vực như: môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nông nghiệp, phòng cháy chữa cháy, quản lý chất lượng đồng thời để phục vụ cho hoạt động thông tin tuyên truyền về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho các doanh nghiệp và các bên liên quan.

Cùng với các hoạt động nghiệp vụ quản lý Nhà nước về TCĐLCL, để kịp thời động viên các doanh nghiệp có thành tích về năng suất chất lượng, hàng năm, Chi cục TCĐLCL triển khai công tác giải thưởng chất lượng quốc gia. Đến nay đã có trên 7 lượt doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đạt giải với tổng số 7 giải thưởng các loại, giải thưởng chất lượng quốc gia đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào năng suất – chất lượng, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của tỉnh, thời gian qua Chi cục đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Ban chỉ đạo triển khai thành công việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Giang. Đến nay 100% các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Giang đã được chứng nhận và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan mình một cách có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Ảnh: Hội nghị đào tạo kiến thức xây dựng, áp dụng ISO hành chính công.

Ngoài những hoạt động trên để nâng cao năng lực QLNN về TCĐLCL, trong quá trình hoạt động Chi cục TCĐLCL Bắc Giang luôn coi trọng tới việc nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách thủ tục hành chỉnh, giảm phiền hà đối với người dân, từng bức hiện đại hóa công sở, trang thiết bị văn phòng, đã hình thành hệ thống tông tin điện tử đáp ứng công tác quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Qua chặng đường 36 năm xây dựng và phát triển, Chi cục TCĐLCL Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang, sự giúp đỡ của các các cơ quan hữu quan, cùng với tập thể cán bộ của Chi cục TCĐLCL Bắc Giang luôn đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu vươn lên, phát huy sáng tạo trong công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn, bám sát mục tiêu chính trị từng thời kỳ của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đã đạt được tập thể Chi cục TCĐLCL Bắc Giang và các cán bộ công chức của đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bằng khen củaTổng cục TCĐLCL, Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác TCĐLCL….

Kế thừa những thành tích đã đạt được trong thời gian tới hoạt động TCĐLCL của tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh. Tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Chi cục TCĐLCL Bắc Giang phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

(Hoàng Công Bình – Chi cục trưởng)