Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Oct 10, 2022 | 11:23 - Lượt xem: 824

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng là hoạt động cần thiết. Do xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng tới hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.  Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan thông qua các hội nghị, hội thảo; ban hành công văn hướng dẫn, tổ chức các đoàn kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm hạn chế những hành vi vi phạm về đo lường của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 342 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với tổng số 1.056 cột đo xăng dầu, được phân bố trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và địa bàn các huyện, thành phố. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp, cụ thể:

– Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp qui về quản lý đo lường trong kinh doanh xăng dầu, như: Luật Đo lường, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá; Nghị số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 về quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí  kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn được Chi cục thực hiện dưới nhiều hình thức như: tập huấn nghiệp vụ, đưa tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Song song với đó là tăng cường  phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Quản lý thị trường tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhằm phát hiện kịp thời và có biện pháp quản lý, xử lý đối với các cơ sở có hành vi vi phạm.

– Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra đối với 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Kết quả kiểm tra cho thấy: Các cơ sở đã chấp hành tốt các qui định của Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Các cột đo xăng dầu của các cơ sở bán hàng đều được kiểm định đúng quy định; Các cửa hàng đã trang bị bộ ca đong, bình đong có phạm vi đo phù hợp để phục vụ khách hàng kiểm tra khi có nghi vấn và tự kiểm tra định kỳ sai số cột đo. Sai số của các cột đo đều nằm trong phạm vi cho phép. Các cửa hàng thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát hệ thống bể chứa. Thương nhân phân phối đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 theo quy định; việc lấy mẫu, lưu mẫu và bàn giao mẫu xăng dầu tại các cửa hàng cũng được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, một số cửa hàng thể hiện thông tin trên cột đo chưa đúng theo quy định cũng đã được Đoàn kiểm tra nhắc nhở và cho khắc phục kịp thời.

Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp, cụ thể như sau:

– Tuyên truyền, phổ biến Luật Đo lường, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân đối với việc quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhằm kịp thời phát hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu để đề xuất các biện pháp phòng ngừa, phòng tránh để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Đầu tư trang bị phương tiện đo, thiết bị kiểm tra đặc thù phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại địa phương.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý về kinh doanh xăng dầu, hoạt động quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh./.

Mạc Thị Kim Thoa