Triển khai kiểm định lưu động đối với cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn tỉnh năm 2022

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Oct 21, 2022 | 8:53 - Lượt xem: 2060

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-KHCN ngày 16/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh năm 2022 Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Đề án 996), Sở Khoa học và Công nghệ giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai hoạt động kiểm định cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo kế hoạch dự kiến triển khai tại 27 chợ với tổng số 2049 cân thông dụng, cụ thể: Thành phố Bắc Giang 3 chợ, 180 chiếc cân; Lạng Giang 4 chợ, 380 chiếc cân; Việt Yên 11 chợ, 777 chiếc cân; Yên Dũng 4 chợ, 144 chiếc cân; Hiệp Hòa 4 chợ, 400 chiếc cân; huyện Lục Nam 1 chợ, 168 chiếc cân.

Kiểm định lưu động đối với cân thông dụng là một phần nội dung triển khai Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh đảm bảo sử dụng phương tiện đo theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Lê Thành Kông – phòng HC&QLĐL